Effektivisera bostadsmarknaden genom investeringar

EU-kommissionen har utfärdat landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Rekommendationerna utgår bland annat från landrapporter som för Sveriges del visade på en makroekonomisk obalans, bland annat på grund av stigande bostadspriser och skuldsättning bland hushållen.

Den 22 maj 2017 utfärdade EU-kommissionen, som ett nästa steg i planeringsterminen, landspecifika rekommendationer som beskriver åtgärder hos varje medlemsland som bör prioriteras under de kommande 12-18 månaderna. EU-kommissionens rekommendation för Sverige blev att ta itu med de risker som är kopplade till en hög andel skuldsatta hushåll, och föreslår att man begränsar avdragsrätten för utgiftsräntor på bostadslån alternativt höjer fastighetsskatten. Samtidigt lades det fram att Sverige måste begränsa utlåningen på höga skuldkvotsnivåer.

Den europeiska planeringsterminen som EU-kommissionen har presenterat innefattar landspecifika analyser, även kallat landrapporter, över det ekonomiska läget i medlemsländerna. Sverige visade på makroekonomiska obalanser som bland annat beror på stigande bostadspriser och skulder bland hushållen. Detta är inget nytt för svenska myndigheter som även har vidtagit vissa åtgärder, exempelvis amorteringskrav. Detta är dock inte tillräckligt för att åtgärda problemen, enligt EU-kommissionen.

Den europeiska planeringsterminen
Den europeiska planeringsterminen är en årlig process med syfte att övervaka och främja det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin, EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, och stärka ekonomistyrningen. Målen i Europa 2020-strategin bryts ner till nationella mål för varje medlemsstat och för att säkerställa att effekten av strategin uppnås har den europeiska planeringsterminen kommit till.

I början av året presenterar EU-kommissionen landspecifika analyser över det ekonomiska läget. Därefter antar Europeiska rådet prioriteringar för finanspolitiska reformer. Sedan publicerar EU:s medlemsstater nationella reformprogram, vilka specificerar de reformer medlemsstaten avser genomföra för att nå Europa 2020-målen.

Mer information
Läs mer om Sveriges rekommendationer här

/Sanna Schumacher

 

31 Maj 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information