EP röstade om arktis

Den 31 januari röstade utskottet för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet respektive utskottet för Utrikesfrågor i Europaparlamentet gemensamt igenom en resolution, som säger att EU ska stärka samarbetet inom den Arktiska regionen. EU-finansieringen för våra regioner erkänns i sammanhanget som viktiga för regionens utveckling.

Hållbar socioekonomisk utveckling, miljöstyrning och begränsning av och anpassning till klimatförändringarna i den arktiska regionen
Som North Sweden har rapporterat tidigare har den Arktiska fråga seglat upp på EU:s agenda som en allt mer viktig fråga. Den växande geopolitiska betydelsen av den arktiska regionen, de accelererande klimatförändringarna samt konkurrens om naturresurser som också medför nya miljö- och säkerhetsrisker för regionen och för världen ligger bakom intresset för Arktis och även EU:s strävan att vara en aktiv Arktisk aktör. Under våren 2016 lanserade EU-kommissionen en ny integrerad politik för Arktis. Det är den kommunikationen som Europaparlamentet genom sina utskott för utrikes- respektivemiljöfrågor nu givit sin syn på. Europaparlamentet uppmanar EU att tala med en röst och arbeta för ett ökat samarbete i och om Arktis i resolutionen.

Kontinuerlig och tillräcklig finansiering för NSPA
Överenskommelsen i Europaparlamentet bygger på ett starkare EU-samarbete kring arktiska frågor inom en rad prioriterade områden, såsom hållbar utveckling i och kring Arktis, geopolitik och internationellt samarbete kring arktiska frågor samt klimatförändringar och skydd av den arktiska miljön.

I resolutionen erkänner Europaparlamentet, genom att i utskottsbehandlingen anta ett särskilt tillägg, betydelsen av finansiering till det som specificerats som Northern Sparsely Populated Areas, i vilket Övre Norrland ingår, för att regionen ska kunna utvecklas på bästa sätt trots utmaningar såsom glesbefolkning, kargt klimat och långa avstånd. Det är ett ytterligare starkt stöd för det ökade fokus på regional utveckling i EU:s arktiska regioner som EU-kommissionens förslag innebar. För våra regioner kan detta betraktas som ett steg i rätt riktning mot ett starkare EU-samarbete kring arktiska frågor där våra regioner genom North Sweden finns med i processen med sikte på framtidens EU-stöd till norra Sverige.

Med 111 mot 8 och en nedlagd röst var det två stycken enade utskott som gemensamt röstade igenom förslaget för betänkande om en integrerad EU-politik för Arktis till stöd för EU-kommissionens framlagda inriktning. Nästa steg är en slutgiltig omröstning som inkluderar alla Europaparlamentariker i plenum den 2 mars.

Läs mer här

Läs om EU-kommissionens förslag till Arktisk politik här

Läs mer om North Swedens och NSPA:s pågående arktiska aktiviteter här

01 Feb 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information