EU-allians för fortsatt stark sammanhållningspolitik

11 oktober, åtta månader innan EU-kommissionen släpper sitt budgetförslag post 2020 presenterade Regionkommittén under ett seminarium i samband med European Week for Regions and Cities (EWRC) en sammanhållningspolitisk allians. I sviter av Brexit har diskussionen gått hur samanhållningspolitikens budget kommer att se ut och nu hoppas Regionkommittén kunna ena aktörer i en gemensam allians för en fortsatt stark sammanhållningspolitik inom EU.

Sammanhållningspolitiken som syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioner anses av många vara en av de viktigaste budgetposterna i EU och Övre Norrland är en av de svenska regioner som tar emot mest regionalstöd. Med Brexit som ett tungt vilande täcke över EU samt stora utgifter inom andra budgetområden råder stora diskussioner kring hur kommande budgetförslag post 2020 från EU-kommissionen kan komma att se ut. Med mindre pengar i budgeten kommer också finansieringen inom vissa områden att behöva minska, frågan är vilka områden som kommer bli tvungna att stryka på foten. Under EWRC presenterade Regionkommittén ett förslag om en allians inom sammanhållningspolitiken för att se till att denna budgetpost får behålla de ekonomiska medel som idag finns att tillgå. Under konferensen som hölls den 11 oktober samlades experter inom området såväl som representanter från regioner och städer för att komma med sina synpunkter.

Sammanhållningspolitiken är vad EU handlar om

Regionkommitténs rapportör Michael Schneider var tydlig med att påpeka att sammanhållningspolitikens investeringar har gett tydliga resultat i målet om att minska regionala skillnader. Sammanhållningspolitiken måste fortsätta vara ett långsiktigt investeringsverktyg och en väl budgeterad post även i framtiden sa han och gjorde klart att minst en tredjedel av EU:s budget bör fortsätta gå till detta ändamål i kommande programårsbudget.

Stort stöd från regioner för en stark sammanhållningspolitik i EU

Fler aktörer och talare på seminariet stämde in och höll med i Schneiders uttalanden och menade att sammanhållningspolitiken är vad EU i grunden handlar om. Exempel och erfarenheter från städer och regioner kom upp och flera aktörer konstaterade att deras områden aldrig varit där de är idag utan EU:s strukturfonder.

Under nästkommande åtta månader kommer den Sammanhållningspolitiska alliansen att bjuda in myndigheter, regioner, universitet och företag för att skriva under på Regionkommitténs nyckelprinciper för alliansen. Sedan återstår det att se vilken inverkan den får på EU-kommissionens budgetförslag post 2020.

Läs nyckelprinciperna här.

/Lovisa Jonsson

 

17 Okt 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information