EU-budgeten för 2018: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet i fokus

EU-kommissionen har lagt fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, samt för att främja tillväxt och strategiska investeringar.

1014310868

Nästa års EU-budget inriktar på att konkret hantera de utmaningar som migrationen medför, både inom och utanför EU. Europaparlamentet och EU-länderna kommer nu gemensamt att diskutera detta budgetförslag, med hänsyn till konsekvenser som Brexit medför för EU:s budgetmedel.

Det nuvarande budgetförslaget består av tre delar:

Främja sysselsättning och investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) syftar till att stödja sysselsättningen och stimulera tillväxten genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt för att mobilisera privata investeringar. EU-kommissionen föreslår att man 2018 utökar garantifonden för Efsi med ytterligare 2 miljarder euro.

Struktur- och investeringsfonderna är fortfarande EU:s huvudsakliga investeringsinstrument till stöd för små och medelstora företag och insatser främst inom områdena forskning och innovation, transport, miljö och landsbygdsutveckling.

North Sweden har tidigare upplyst om ett förslag, som EU-kommissionen presenterade i år, om förlängningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar. Läs mer om det här.  

Bättre möjligheter för unga människor

I budgetförslaget för 2018 avsätts 2,3 miljarder euro för att stödja Erasmus+, som fyller 30 i år, vilket är 9,5 % mer än budgeten för 2017. Programmet Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger ungdomar möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Det syftar till att öka studenternas kunskaper och färdigheter samt främja kvaliteten på utbildning, yrkesutbildning och ungdomsorganisationer. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+.

En annan möjlighet för unga är den europeiska solidaritetskåren, som genom att erbjuda volontärplatser, praktikperioder och jobbmöjligheter i 2–12 månader främjar solidaritet i samhällen runtom i Europa. Idag föreslår kommissionen en egen budget och rättslig grund för solidaritetskåren, så att 100 000 européer ska kunna delta fram till 2020. 

Tyck till om Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ här.

Läs EU-kommissionens meddelande om europeiska solidaritetskåren.

Effektiva svar på geopolitiska utmaningar

Eftersom migration och säkerhet fortfarande är av högsta prioritet planerar EU-kommissionen att fortsätta finansiera ett stort antal åtgärder på detta område inom EU, såsom att ge humanitärt bistånd, stärka förvaltningen av de yttre gränserna och stödja de mest utsatta medlemsstaterna. I budgetförslaget för 2018 avsätts 4,1 miljarder euro för migration och säkerhet.

Enligt EU:s nya budgetförslag, kommer EU-finansieringen att inriktas på förebyggande säkerhetsåtgärder, såsom att stärka samordningen och samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter, öka säkerheten vid EU:s yttre gränser och ge stöd till medlemsstaternas insatser mot terrorism.

North Swedens nyhet om EU-kommissionens diskussionsunderlag kring det gemensamma europeiska försvaret hittar du här.

Ta del av North Swedens praktikantrapport om migration och integration i EU och Övre Norrland.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om EU-budgeten för 2018.

 /Maria Sandberg

14 Jun 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information