Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

Arktisk investeringsplattform

Vice-presidenten vid EU-kommissionen, Jyrki Katainen, och medarbetare Florentine Hopmeier; Erik Bergkvist, Regionråd Västerbotten; August Hansen, politisk rådgivare Troms fylke; Nils-Olof Lindfors, tillträdande regionråd Norrbotten.

10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

EU-kommissionär Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar över sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, tog 10 december emot en delegation av regionala företrädare för fortsatta diskussioner om den arktiska investeringsplattform som utformas inom ramen för NSPA. Kommissionären fick under mötet en genomgång av arbetet med investeringsplattformen och de investeringsgap som identifierats i den geografiskt omfattande men befolkningsmässigt lilla regionen där företag trots tillväxtpotential inte har tillgång till samma investeringskapital som övriga europeiska regioner. Delegationen från norra Sverige, Finland och Norge fick i sin tur med sig EU-kommissionens perspektiv på investeringsplattformen med råd om finansieringsmöjligheterna inom nuvarande och kommande budgetperiod.

Arbetet sker inom ramen för NSPA som driver arbetet med att utveckla plattformen utifrån gemensamma investeringsbehov. Regionens utvecklingspotential och möjligheter att ytterligare bidra till unionens konkurrenskraft med hjälp av en sådan plattform framfördes under mötet av Norrbottens tillträdande regionråd Nils-Olof Lindfors och Västerbottens regionråd Erik Bergkvist som prepresenterade norra Sverige. Bakgrunden till arbetet är dels den av OECD genomförda studien över NSPA och investeringsprioriteringar för att skapa samlad hållbar tillväxt i Europas nordligaste områden samt den arktiska samrådsprocess som varit i EU med fokus på att bidra till regional utveckling i EU:s egna arktiska områden.

På sikt ska plattformen utgöra ett verktyg för förverkligandet av regionernas strategiska utveckling i form av dess smarta specialiseringsstrategier och nödvändigt kapital för att investera i de tillväxtområden som identifieras. Med särskild hänsyn till regionens unika förutsättningar som OECD lyfter fram finns möjlighet att, med hjälp av Europeiska investeringsbanken, EIB, skala upp och samverka med övriga finansieringskällor, såsom EU:s övriga stödformer men även befintliga nationella och regionala kapitalaktörer för mer samlad kraft. Den ska rikta sig till de initiativ som kan bidra till regionens utveckling men som annars inte har tillgång till externt kapital på en öppen marknad för aktörer i regioner långt från där huvudparten av tillgängligt kapital finns.

Jyrki Katainen berättade om EU:s befintliga och kommande initiativ såsom den fond för strategiska investeringar som den nuvarande EU-kommissionen inrättat för att överlag växla upp EU:s för långa investeringsnivåer, den så kallade ”Juncker-fonden” efter ordföranden för Kommissionen, Jean-Claude Juncker, som redan utökats och är tänkt att spela än en större roll under det som för nästa programperiod kallas InvestEU-fonden. En kritik mot dessa instrument har varit att de är mer tillgängliga för de som redan har lättare att få del av lånekapital i de större regionerna och städerna och haft svårare att bidra till investeringar på övrigt håll. EIB står för mycket kunskap och kontakter och analyser de gör för sitt stöd underlättar för andra långivare att kunna och våga gå in och bidra och den Arktiska investeringsplattformen är tänkt att för regionerna i norr vara en sådan hävstång och lanserades gentemot EU-kommissionen vid ett tidigare möte med Jyrki Katainens närmaste medarbetare från NSPA:s sida och från deras sida fanns en önskan om att se till att göra verkstad av planerna. Arbetet bedrivs i nuläget som ett EU-finansierat projekt under ledning av finska Lapland för att få fram underlag för exakta behov, upplägg och genomförande av en sådan investeringsresurs i det europeiska Arktis.

Läs mer:

Läs mer om uppstarten kring den arktiska investeringsplattformen i NSPA

Läs om det tidigare besöket hos bland annat kabinettet för Jyrki Katainen

Läs mer om den arktiska samrådsprocessen

Läs mer om EFSI; ”Junckerfonden”

Läs om EU:s tillskott till Norrlandsfonden genom EFSI

/Niklas Johansson

18 Dec 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information