Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

Förutsättningen för militär kapacitet bygger på en lång rad medel eller effektiva arrangemang samt en armé kapabel att uppnå sina mål. Konkret innefattar de riktade målen i den nya prioriterings- och utvecklingsplanen att öka rymdutbildning och träning, satellitkommunikation, ballistiskt missilförsvar som syftar till att försvara ett land mot inkommande missiler och militär rörlighet. Den omgjorda CDP:n är framtagen av European Defence Agency (EDA) i nära samarbete med medlemsstater och Europeiska militärkommittén samt militärpersonal från EU.

Jorge Domecq, verkställande direktör för EDA, har framhållit EU: s övergripande strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som inrättades av EU:s höga representant för utrikesfrågor Frederica Mogherini i juni 2016 och de snabba framsteg som gjorts sedan dess med det europeiska försvarsprojektet. Flera initiativ har nämligen lanserats för att stärka försvarssamarbetet: den samordnade årliga översynen om försvar (CARD), det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och Europeiska försvarsfonden (EUF).

Den nya planen CDP, som innebär ett ökat samarbete mellan medlemsländernas försvarsplanering, förser de beslutsfattande processerna på EU-nivå med en samlad bild av militär kapacitetsutveckling. Den nya planen ska konkretisera och definiera de mål och prioriteringar inom säkerhet som medlemsländerna kommit överens om genom att fokusera på den framtida operativa miljön och dess utvecklingspotential. Målen ligger i att hantera nuvarande och framtida hot och utmaningar samt att stärka Europa och EU:s medborgare.

Läs mer på EDA:s hemsida

Läs faktabladet om den nya kapacitets- och utvecklingsplanen (CDP)

/Julia Hanson

04 Jul 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information