GDPR Den allmänna dataskyddsförordningen, träder snart i kraft.

EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR, är den största allmänna dataskyddsförordningar att träda i kraft på 20 år. Den nya lagen innebär att hantering av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgarna ska stärkas. Detta innebär förändringar när förordningen träder i kraft 25:e maj 2018 och kan komma att påverka företag och privatpersoner.

GDPR innebär att hanteringen av personuppgifter förändras efter 25 maj 2018. Lagen, som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) i Sverige och andra motsvarigheter runt om i EU kommer att börja gälla direkt. De nya reglerna som innefattar hur personuppgifter behandlas kommer påverka dig som innehar bland annat: kundregister, löne- eller personalregister eller om du hanterar uppgifter såsom e-postadresser, bilder, namn eller personnummer som kan hänföras till en särskild fysiskt person.

Exempel på konkret förändring i och med lagens inträde är att företag efter 25 maj bara får spara kunduppgifter upp till ett år, sedan måste dessa raderas. Kontaktuppgifter och fotografier får inte heller publiceras utan personers medgivande, detta gäller även email-listor och telefonnummer. Privatpersoner ska även kunna kräva ut information av företag som tillhandahåller dennes uppgifter om hur uppgifterna används.

Syftet med lagen som beslutades om 2016 är att skydda personliga uppgifter samt bidra till en enhetlig och likvärdig nivå av dataskydd inom EU för att underlätta det fria flödet av data inom den digitala marknaden. Lagen är en del av den förnyelse EU vill genomföra för att bli anpassad till det nya digitala samhället.

Den svenska myndigheten Datainspektionen har publicerat innehåll för både privatpersoner samt företag att ta del av inför införandet av lagen för att informera de som påverkas av förändringarna. Gå in Datainspektionens hemsida här för att läsa mer angående om hur lagen påverkar dig eller ditt företag.

Läs mer om GDPR på kommissionens hemsida:

/Andreas Andersson Kurdve

09 Apr 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information