Glesbygdens roll för EU bör stå högre på agendan post 2020

Europeiska regionkommittén (ReK) antog den 1 december rekommendationer till EU-kommissionen angående kommande EU-budget för programperioden post 2020. I rekommendationerna lyfter regionkommittén fram hur viktigt det är att kommande budget bättre adresserar frågor gällande glesbygd samt uppmuntrar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att upprätthålla landsbygden.

Rekommendationerna rör förslaget ”EU action for Smart Villages” som EU-kommissionen lanserade i april 2017. Regionkommittén uppmanar EU-kommissionen att vidta effektivare och hållbarare åtgärder för att förstärka utveckling i Europas glesbygdsområden. För att uppnå detta krävs mer fokus på glesbygdens utmaningar och styrkor under den kommande budgetperioden som börjar 2021. Regionkommittén anser att strukturfonderna inte dedikerar nog med budget till glesbygdsutveckling, men välkomnar de insatser som har vidtagits i form av satsningar på så kallade ”Smart Villages” av EU-kommissionen.

Landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU och bredband Regionkommitténs ledamot Enda Stenson kommer själv från den irländska glesbygden och menar att EU behöver förstå att stad och landsbygd kompletterar varandra. Där det finns en plan för städer bör det därför också finnas en strategi för glesbygden menar han. Bristande digital utveckling i form av bredband är ett av flera exempel på hur landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU de kommande åren säger Stenson och påpekar att undermåligt bredband begränsar glesbygdens invånare att hänga med i den ekonomiska såväl som den sociala utvecklingen.

Uppmuntra teknologisk utveckling och företagande i glesbygdsområden Regionkommittén vill också se vidare stimulering av teknologisk utveckling samt företagande i glesbygdsområden. För att balansera upp marknaden och uppmuntra regioner bör EU-kommissionen lyfta fram framgångsrika exempel genom ett årligt pris, så kallat ”Smart Villages” där glesbygden belönas för smarta satsningar på sin egen unika kompetens för att bli konkurrenskraftiga på EU:s marknad. Fortfarande behöver de digitala satsningarna stadgas upp med satsningar inom såväl energi och transport menar regionkommittén. Regionkommittén påpekar att utan lokala och regionala myndigheter skulle inte vis innovation vara möjlig och att det så kallade ”bottom-up” perspektivet av utveckling därför är av yttersta vikt och av stort värde för Europas utveckling.

Läs mer om regionkommitténs rekommendationer här.

/Lovisa Jonsson

 

15 Jan 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information