Hur väl digitaliseras EU-länder?

Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor. Som ett led av resultatet pressar EU-kommissionen på att en fulländad inre digital marknad är väsentligt i kombinationen med större investeringar i den digital ekonomi och det digitala samhället.

En inre digital marknad för EU” (The Digital Single Market)?

Den sittande EU-kommissionen har haft ambitionen att utveckla den gemensamma inre marknaden för att inkludera digital handel och allt vad det innebär. Många restriktioner finns fortfarande mellan medlemsstaterna i form av geoblocking och copyright-frågor, vilket EU-kommissionen vill kunna radera samtidigt som de vill främja personlig integritet på den digitala marknaden.

En öppen digital marknad skulle enligt EU-kommissionen kunna hjälpa företag belägna i EU att nå nya kunder, samt tillgängliggör marknaden för nystartade och mindre företag. EU-kommissionen räknar på att genom att färdigställa den inre digitala marknaden kan det bidra med cirka 415 miljarder euro om året till EU:s totala ekonomi. Det gynnar även privatpersoner (förutsatt att de har grundläggande digitala färdigheter för att utnyttja resurserna som ges). En öppnare digital marknad tillgodoser EU-invånare med mer information, fler kontakter inom jobbmarknaden, samt även kulturellt mervärde.

Index över den digitala ekonomin och samhället (Digital Economy and Society Index)

EU-kommissionens mätredskap sammanställer och jämför digitaliseringen i de olika EU-länder (samt några andra europeiska länder). Vi ser från resultatet att digitaliseringen de senaste åren har ökat men att stora klyftor fortfarande existerar på EU:s inre marknad vilket kan bidra till problem när digitaliseringen fortsatt utvecklas snabbt. En risk som finns vid eftersläpande digitalisering är att de länder och regioner som upplever sämre digitalisering inte kan ta del av de marknadsmöjligheter som finns i den globala ekonomin.

Mätredskapet mäter områden där det är lätt för medlemsstaterna att aktivt ta del av informationen samt även engagera sig i lösningar för att åtgärda problemen. Enligt resultatet ligger Sverige bra till, problemen ligger främst i södra och östra delarna av EU och är ofta sammankopplat med fattigdom och bristande strukturinvesteringar.

Föreslagna förändringar är bland annat utbyggnad av snabbare internetanslutning för hela Europa, samt att höja den digitala kunskapen inom EU. Resultatet visar nämligen att hela 43% av EU:s befolkning inte innehar ”basic digital skills”, vilket är något som krävs för att digitaliseringen ska kunna utnyttjas och komma till användning.

Läs mer, och ta del av resultatet här: 

/Andreas Andersson Kurdve

23 Maj 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information