Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) sina rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.  

Frågan om arbetsinvandring har sedan länge fokuserat på högutbildade individer men numera behöver EU mer yrkesutbildad arbetskraft. Ett problem som lyftes under seminariet är att många migranter som lämnar sina hemländer vill arbeta i Europa och de ställs inför problemet att måste ljuga om att de har asylskäl för att få en juridisk ansökningsprocess i EU:s medlemsländer. Den huvudsakliga frågan att diskutera var därför hur EU:s framtida arbetsmigrationspolitik kan bidra till att reducera illegal migration och tänka om kring EU:s migrationspolitik och system i syfte att fånga upp denna grupp av individer som utgör en välbehövd, yrkesutbildad arbetskraft. 

Laglig migration för arbeta och träning för dem som inte behöver skydd

Till skillnad från andra medlemsländer så har Tysklands migrationslagstiftning de 10 senaste åren kännetecknats av reformer och en liberalisering. Denna öppenhet har dock varit begränsad när det gäller låg- eller medium utbildade migranter.

Läs rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” som presenterar den nuvarande ekonomiska och politiska kontexten samt det ramverk som existerar i Tyskland.

Förutom en analys om Tyskland kommer studien i ett senare skede att presentera andra landstudier såsom Frankrike, Italien, Spanien och Sverige såväl som EU:s externa migrationspolitik.

Läs rapporten här

Läs de 7 huvudsakliga budskapen i rapporten här

/Julia Hanson

04 Jul 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information