NSPA besökte EU-kommissionen

Den 28:e mars besökte North Sweden tillsammans med nätverket för Northern Sparesly Populated Areas, NSPA, EU-kommissionens huvudsäte för att diskutera framtidens regionalpolitik med ett antal höga aktörer i EU. De närmaste medarbetarna till regionalkommissionären Corina Creţu och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker träffade NSPA samt därtill också företrädare för EU:s sociala fond, i syfte att bli informerade vad regionerna i norra Europa åstadkommit med stöd av EU. Det var viktiga möten inför kommande förslag om EU:s så kallade sammanhållningspolitik senare i vår som budgetmässigt riskerar att nedprioriteras samtidigt som det gör särskilt stor nytta för utvecklingskraften i regioner med särskilda utmaningar såsom Övre Norrland.

NSPA, som består av de nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, samlades den 28:e mars i Bryssel i syfte att informera aktörer inom EU-kommissionens om NSPA-regionernas behov och möjligheter i koppling till EU:s sammanhållningspolitik och framföra de positioner som NSPA respektive Europaforum Norra Sverige antagit och EU-företrädarna också hade hunnit ta del av inför mötena. Politiskt företräddes NSPA-gruppen av Robert Uitto från Jämtland Härjedalen för svensk del och NSPA:s ordförande Satu Vehreävesa från finsk sida. Från Övre Norrland fanns John Kostet, Region Västerbotten, Carl Rova, Region Norrbotten samt Mikael Janson, North Sweden.

Syftet med besöket var även att få en uppdatering om hur arbetet med EU:s förslag till en ny EU-budget för programperioden från 2021 och framåt kommer utformas. Förslaget till EU:s långtidsbudget förväntas publiceras den 2:a maj 2018 och fram till dess finns det fortfarande möjlighet att påverka det förslag som EU-kommissionen lägger fram. Budgetförslaget ska sedan även efter förhandlingar beslutas om i Europaparlamentet samt av medlemsstaterna genom ministerrådet innan det börjar gälla.

Möte med Nicola Di Michelis under förmiddagen

20180328EUKommissionenNSPA1

Representanter för NSPA på förmiddagsmöte med Nicola Di Michelis för att diskutera framtidens sammanhållningspolitik.

Nicola Di Michelis som är chef för Corina Creţus kabinett vars ansvarsområde är EU:s regionalpolitik träffade på onsdagsförmiddagen NSPA. På mötet diskuterades bland annat sammanhållningspolitikens stora betydelse för regioner såsom NSPA, och flera exempel från regionerna visades upp för Di Michelis. Nicola Di Michelis har tidigare varit i kontakt med NSPA, bland annat i anslutning till den arktiska slutrapport som presenterades för EU-kommissionen tidigare i vår samt under arbetet med den studie som OECD gjort över NSPA och känner därför till regionerna väl.

Enligt Di Michelis bör alla besluten inför den nya budgeten vara tagna i slutet av april och i samma stund som mötet med NSPA satt hela kollegiet i EU-kommissionen och diskuterade det kommande budgetförslaget bara några våningar upp i Berlaymont, EU-kommissionens huvudsäte. Han poängterade att budgeten kommer att bli mindre än föregående period på grund av Storbritanniens utträde och många länders ösnakn om att hålla ned budgeten, inte minst Sverige. Det kommer krävas nedskärningar på vissa områden och omprioriteringar, men att det även kräver att den ekonomiska insatsen från medlemsländerna också ökar för att kompensera bortfallet.

Sammanfattningsvis var Di Michelis försiktigt optimistisk för hur budgeten kan se ut för de norra regionerna som utgör NSPA. Han tryckte dock på att fortsatt påverkan gentemot andra delar av EU och nationell nivå är viktigt för att belysa situationen för glesbefolkade perifera regioner och behovet av sammanhållningspolitiken för att den ska ha en omfattning som möjliggör fortsatta sådana särskilda satsningar också i nästa programperiod. Möjligheterna att ännu påverka utfallet ska inte underskattas var hans budskap.

Eftermiddagsmöte med Paulina Dejmek Hack från President Junckers kabinett.

20180328EUKommissionenNSPA4

NSPA träffade på onsdagseftermiddagen Paulina Dejmek-Hack som är ekonomisk rådgivare på Jean-Claude Junckers kabinett.

Paulina Dejmek Hack, som är närmaste ekonomisk rådgivare till EU-kommissionsordföranden Juncker ,träffade på eftermiddagen NSPA i kommissionens högsäte för att lyssna samt besvara frågor om den kommande långtidsbudgeten. Hon gav en överblick över rådande situationen i EU samt de utmaningar den nuvarande kommissionen står inför. Dejmek Hack fick även lyssna på en presentation om NSPA, de regioner som utgör NSPA, samt de utmaningar och möjligheter som finns i dessa regioner i anslutning till de finansiella medel som EU erbjuder regioner och andra aktörer.

Likt Di Michelis konstaterade Dejmek Hack att det lär bli nedskärningar i sammanhållningspolitiken liksom på många andra områden i en budget med behov av tydliga prioriteringar för att vara så balanserad som möjligt med också de många nya utmaningar EU har att hantera. Hon påpekade de många andra fonder och program för regioner att hämta utvecklingsstöd från i EU som i framtiden ska göra än tydligare och därtill i ännu högre grad kunna växlas upp med olika finansiella investeringsinstrument. Företrädarna från NSPA kunde i diskussionen dels peka på att det är i regionerna mycket av EU:s utmaningar finns att hantera, del peka på vikten av att även i glesbefolkade områden kunna ta del av sådana andra medel såsom den i NSPA pågående diskussionen om en Arktisk investeringsfond, som Dejmek Hack såg som ett bra exempel på hur regionerna behöver arbeta, men att det i botten krävs en fortsatt regionalpolitik med stöd för alla regioner.

Avslutande möte med Loris Di Pietrantonio, enhetschef på DG EMPL

20180328EUKommissionenNSPA2

Loris Di Pietrantonio, enhetschef på DG EMPL, träffade NSPA och diskuterade framtiden för EU:s socialfond och dess appliceringsbarhet på regionerna som ingår i NSPA. 

Efter mötet på EU-kommissionen med Paulina Dejmek-Hack förflyttade sig NSPA-gruppen till EU-kommissionens enhet för sysselsättning och socialpolitik, DG EMPL, för ett avslutande möte med enhetschefen Loris Di Pietrantionio, som arbetar med Europeiska socialfonden, ESF, som syftar till att bidra till sysselsättning, kompetensförsörjning samt socialpolitiska insatser inklusive inkludering och integration. NSPA fick chansen att presentera sina regioner och sitt arbete för Loris Di Pietrantionio som imponerades av de tydliga exempel som kunde uppvisas av EU:s socialfonds betydelse. NSPA markerade dock att en framtida socialfond behöver bli mer flexibel för att enklare kunna anpassas till regionernas enskilda behov och samspel med övriga regionalpolitiska instrument som en kompetens för regioner och kommuner att kontrollera snarare än en nationell eller rentav centraliseras till EU-nivån som förts diskussioner om på senare tid.

Utmaningar kopplade till EU:s socialfond för de nordligaste regionerna i Europa är bland annat avfolkningen av landsbygden som drabbar företag och tjänster i regionerna tillsammans med en allt äldre befolkning och brist på rätt kompetens till företag. Därtill nödvändigheten av att anpassa insatserna till glesbefolkade områden med många gånger väldigt små och utspridda aktörer, inte minst många små mikroföretag. En effektiv EU-socialfond som kan användas för att bygga och locka nödvändig kompetens och från finsk sida påpekades ur det ändras över tid, från hög arbetslöshet när de nuvarande programmen skrevs till idag brist på arbetskraft med rätt kompetens.

Di Pietrantionio tog tacksamt emot för honom ny kunskap som är det som behövs just nu för att forma de framtida stödformerna så väl som möjligt och kunde slå fast att socialfonden även i framtiden kommer att ha regionalt riktade medel även om det förs diskussioner om mer av sammanslagning av olika fonder samt inkludering av den sociala aspekten i allt fler fonder och program för att hantera de sociala ojämlikheter som finns runt om i EU. Han lyfte också fram det arbete som pågår för att förenkla handhavandet för de som får stöd från EU.

Läs mer om NSPA här: 

Läs mer om DG REGIO här: 

Läs mer om DG EMPL här: 

Läs OECD-rapporten om NSPA-området här: 

/Andreas Andersson Kurdve

11 Apr 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information