NSPA och Norges arktiska strategi

Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel med företrädare från länder, organisationer, regioner och inte minst EU inklusive den arktiska ambassadören för EU. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

180124 Trond
Trond Gabrielsen från norska UD presenterar den nya norska arktiska strategin på Norway House i Bryssel

Norges ambassadör till EU, Oda Helen Sletnes, hälsade välkommen med att poängtera vikten av att balansera ekonomisk utveckling med en hållbar utveckling för Arktis och från norska UD respektive norska ministeriet för lokal utveckling och modernisering berättade Trond Gabrielsen och Vincent Fleisher om den nya arktiska norska strategin; ”Between geopolitics and social development”. Strategin betonar Norges arktiska roll och fokus på att det i de Europeiska arktiska områdena bor människor och finns levande samhällen som behöver utvecklas, samtidigt som Arktis har en sårbar miljö som påverkas av globala utsläpp som måste hanteras. Från norsk sida betonas vikten av samverkan och regional utveckling och syn för sägen var att NSPA inbjudits att medverka.

Satu Vehreävesa, ordförande för NSPA:s styrgrupp, påpekade behovet av fokus på de som bor och verkar i den arktiska regionen och de potentialer som finns. Kontorscheferna för East and North Finland, Kari Aalto, North Norway, Nils Nilsen, samt North Sweden, Mikael Janson, gjorde en genomgång av samverkan i NSPA, den OECD-studie som gjorts samt de investeringsprioriteringar inom infrastruktur, digital utveckling, hälsa, utbildning och kompetensförsörjning, innovation och nyckelbranscher samt överlag ökat samarbete över gränserna, som NSPA tryckt på gentemot EU i den pågående arktiska samrådsprocessen och den slutrapport som presenterades i EU-kommissionens huvudsäte dagen efter det norska seminariet.

Förmiddagen avslutades med att Mikael Janson som moderator höll i en frågestund med såväl frågor från samiska företrädare om hur deras intressen tas om hand i den norska strategin, som om Norges syn på utvinning av olja i Arktis. Från de norska företrädarna sades att det finns intressekonflikter men att de bara kan lösas genom dialog mellan parterna och det är en grundsten i strategin och vad gäller oljeutvinning så är det just nu stopp för det samtidigt som de framhöll att världen fortsatt behöver olja och Norge har de tuffaste reglerna och den minst miljöpåverkande oljeutvinning som finns. På den avslutande frågan från Mikael kunde de församlade talarna enas om att den stora förändringen över tid med EU:s arktiska policyarbete och även den ny norska strategin är att fokus har förflyttats från att utvinna råvaror i okänd terräng till att arbeta tillsammans med befolkningen i Arktis för att utveckla regionen tillsammans över gränserna i inte minst det Nordiska Arktis till vilka NSPA-regionerna i norr räknas. 

180124NorgeArktisMJ

Mikael Janson, North Sweden, leder panelsamtal på Norway House om den norska nya arktiska strategin och kopplingen till EU:s arktiska arbete (Bild: North Norway)

/Mikael Janson

Läs Norges arktiska strategi här

Läs om lanseringen av EU:s arktiska samrådsrapport här

 

24 Jan 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information