Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier. 

Det är EU-kommissionens övergripande ansvar att kontrollera att EU-medel betalas ut på rätt sätt men det största ansvaret för administreringen av EU-budgeten, motsvarande 75 procent, ligger hos medlemsländerna själva som även måste se till att EU-medel används till rätt ändamål. I rapporten för föregående år visade Europeiska revisionsrätten att felmarginalen varit liten, enbart 2,4 procent i jämförelse med 2012 då felmarginalen var 4,5 procent, och att årsredovisningen inte innehållit väsentliga felaktigheter.

EU-kommissionen som bevakar att EU:s budgetregler följs, med hjälp av Europeiska revisionsrätten, har rätt att kräva tillbaka EU-pengar från ett medlemsland som misskött sina räkenskaper. Även om fjolåret visat sig ha relativt små felmarginaler är det stora belopp det handlar om, totalt krävdes 2,8 miljarder euro tillbaka under 2017.

EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger är nöjd med resultatet.

– Jag välkomnar revisionsrättens resultat. Rapporten visar att vi använder våra pengar väl, sade Oettinger i ett uttalande.

Hittills har Sverige vägrat godkänna att Europaparlamentet ger EU-kommissionen ansvarsfrihet för räkenskaperna på grund av tidigare höga felprocent. Vad Regeringen och Riksdagens EU-nämnd intar för position denna gång lär visa sig under vårvintern 2019.

Läs hela rapporten här

/Julia Hanson

05 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information