Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

Länder som Frankrike, Italien, Polen, Danmark, Tyskland, Litauern och Portugal bistod Sverige under tre veckor mellan juli och augusti. Bränderna bekämpades med, 7 flygplan, 6 helikoptrar och 67 fordon i släckningsarbetet, vilket samordnades av EU:s civilskyddsmekanism. Vidare finansierade EU med 1,15 miljoner euro, för att täcka de transportkostnader som uppstod för att mobilisera hjälpen till Sverige från andra medlemsländer. EU:s civilmekanism framställde även 37 satelitkartor, genom EU programmet, Copernicus.

EU:s civilmekanism

EU:s civilskyddsmekanism underlättar samarbetet vid katastrofinsatser mellan 34 europeiska stater. Det vill säga EU:s 28 medlemsstater samt Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet. Det är europeiska kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap (ERCC) som samordnar hjälpinsatserna som är frivilliga för deltagande medlemsstater. Det kan handla om transport av nödhjälpsartiklar och experter till det land som behöver hjälp.

Kommissionen har föreslagit att stärka EU:s civilskyddsinsatser i framtiden genom det så kallade rescEU. Syftet är att medlemsländerna ska vara mer rustade när en katastrof väl inträffar. RescEU skulle innebära ett förebyggande- respektive beredskapsarbete, en större insatskapacitet och en gemensam europeisk reservkapacitet motsvarande ett skyddsnät när den nationella kapaciteten för ett katastrofdrabbat land överansträngs.

EU Kommissionär besökte Sverige

EU kommissionären Christos Stylianides som ansvarar för humanitärt bistånd och krishantering inom EU samt Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson besökte de områden i Sverige som drabbades hårdast av skogsbränderna. Där besökte de även de brandmän som hade samordnats via EU:s civilskyddsmekanism.

– Det enastående gensvar skogsbränderna i Sverige har väckt visar Europeiska unionens engagemang och solidaritet för att stödja katastrofdrabbade länder, säger Christos Stylianides. Medlemsstaterna har återigen visat på prov på praktisk europeisk solidaritet genom civilskyddsmekanismen. De förödande skogsbränderna i Sverige har ännu en gång visat på klimatförändringens påverkan och att vi står inför en ny verklighet. Jag vill djupt tacka samtliga medlemsstater för deras hjälp och solidaritet. Det är dags att gemensamt dra lärdom av dessa tragedier och stärka Europas civilskyddsmekanism, så att vi tillsammans kan stå bättre rustade och starkare för att reagera på olika typer av katastrofer på hela kontinenten.

Läs mer:

Faktablad från Europeiska kommissionen: Bekämpande av skogsbränder i Europa – hur fungerar det?

Europeiska kommissionen om: EU Civil Protection Mechanism

/ Stina Skoglöf

12 Sep 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information