Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2018, ”En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU” presenterar EU:s prioriterade frågor för året. Nu presenterar SKL med arbetsprogrammet som grund, sina prioriteringar för 2018 och de nio frågorna är av stor politisk eller ekonomisk betydelse för svenska kommuner och landsting. Här är en lista över de utvalda fokusområdena för SKL:s kommande arbete:

  • EU:s framtida långtidsbudget efter 2020
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Energieffektivisering och förnybar energi
  • Lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU
  • Lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi – en ny plaststrategi
  • Mobilitet och infrastruktur inklusive bredband

Prioriteringarna välkomnas av regioner och kommuner som tillsammans verkar för exempelvis frågor som en kraftfull och utvecklas sammanhållningspolitik efter 2020 och mobilitet och infrastruktur. Även den sociala dimensionen har varit väl lyft på agendan i form av ratificeringen av den sociala pelaren i november 2017.

Frågorna ska under året bevakas och tillsammans med andra intressenter och aktörer på EU-arenan planerar SKL samspela för att gemensamt lyckas påverka politiken som förs i EU.

Läs mer om SKL:s prioriteringar i sin helhet här.

/Lovisa Jonsson

16 Jan 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information