Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

Fredagen den 5 oktober träffades EU-nämndens nya sammansättning ledamöter med regeringen för första gången. Samrådet gällde att diskutera vilken ställning man ska inta inför rådet med miljöfrågor och rådet för rättsliga och inrikes frågor inför veckans ministermöte som äger rum i Luxemburg.

Av EU-nämndens 17 ledamöter är det 8 ledamöter som är helt nya i sin roll som ordinarie ledamot. Många av de tidigare ledamöterna har tidigare erfarenhet av arbete med EU-frågor. Vissa har exempelvis tidigare varit ledamöter i Europaparlamentet.

Hur fungerar EU-nämnden?

Regeringen företräder Sverige inom EU men måste likafullt ha stöd i riksdagen för att kunna genomföra sin agenda i EU-frågor. EU-nämnden fungerar därför som ett organ i riksdagen där riksdagen och regeringen samråder i EU-frågor. Inför möten i Europeiska rådet (där medlemsstaternas regeringschefer ingår) och Europeiska unionens råd (där medlemsstaternas företrädande ministrar ingår) bestämmer därmed EU-nämnden Sveriges förhandlingsposition. Alla EU:s samarbetsområden som exempelvis utrikespolitik, jordbrukspolitik och handelspolitik diskuteras och beslutas om i EU-nämnden. 

I EU-nämnden saknar ordföranden möjligheten att ha en utslagsröst i jämförelse med andra utskott i riksdagen. Regeringen måste därmed förhålla sig till den politiska position som majoriteten av partierna i EU-nämnden intar. Efter riksdagsvalet har det rödgröna blocket och alliansen lika många ledamöter i EU-nämnden, rättare sagt sju vardera. Sverigedemokraterna har fått ett ökat antal ledamöter från två till tre.

I syfte att diskutera aktuella frågor träffar EU-nämnden sina motsvarigheter i de andra EU-medlemsländernas parlament en gång varje halvår under en konferens som kallas för Cosac. Där utbyter man erfarenheter vad gäller uppföljning och kontroll gällande hur regeringarna agerar och driver politiska frågor i EU. 

Läs mer om EU-nämnden

/Julia Hanson 

08 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information