Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Alla högstadie- och gymnasieskolor kan logga in på SELFIE-plattformen

Verktyget som kallas SELFIE och står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies” har lanserats på 24 olika EU-språk samtidigt som fler språk är på gång. Alla högstadie- och gymnasieskolor kan logga in på SELFIE-plattformen och göra en självbedömning av sin skolas användning av digital teknik i undervisningen. EU-kommissionens mål är att nå en miljon elever, lärare och rektorer före slutet av 2019.

Under utvecklingen av verktyget har EU-kommissionen samarbetat med utbildningsministerier och experter på digital utbildning i hela Europa. Bland samarbetspartnerna finns Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning och Unescos institut för informationsteknik och utbildning.

En preliminär version av verktyget testades i 650 skolor i 14 länder under 2017. Detta pilotprojekt gav upphov till 67 000 kommentarer om hur verktyget kunde förenklas och förbättras. Kommentarerna från pilotprojekten har arbetats in i den version som nu lanseras.

SELFIE är ett av de elva initiativen i handlingsplanen för digital utbildning som kommissionen lade fram i januari i år. Syftet med handlingsplanen är att främja digital kompetens och stödja en innovativ användning av digital teknik i undervisningen.

Så fungerar SELFIE-verktyget

När en skola har bestämt sig för att använda SELFIE diskuterar rektorer och lärare kring en rad korta påståenden för att utvärdera hur teknik används i undervisningen. Verktyget består av moduler och skolorna kan välja bland frivilliga påståenden och lägga till åtta skräddarsydda frågor som passar deras behov och prioriteringar. Det tar cirka 20–30 minuter att svara på frågorna. Svaren ges anonymt och inga personuppgifter samlas in. Uppgifterna kommer inte heller att användas för att rangordna skolor eller utbildningssystem.

Den berörda skolan får därefter en skräddarsydd rapport med resultat som kan användas vid vidare diskussioner i skolan i syfte att planera insatser för att öka användningen av digital teknik och förbättra undervisningen. Föreslagna insatser kan exempelvis vara fortbildning för lärare och stöd till studerande i ämnet säkerhet på internet.

Läs mer på SELFIE:s hemsida

Följ SELFIE på Twitter genom hashtagen #SELFIE_EU

/Michaela Wikdahl

31 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information