WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina uppgifter före den första ansökningsomgången, som börjar i mitten på maj månad, i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots i den egna kommunen.  WiFi4EU-programmet erbjuder en kupong som är värd 15000 euro till enskilda kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

Hur ansöker man för att få ta del av en WiFi4EU-kupong?

Registreringsperioden börjar från och med den 20 mars 2018 och kommuner bör registrera sig på EU-kommissionens hemsida: www.WiFi4EU.eu.

Ansökningsperioden öppnar den 15 maj 2018 varvid registrerade kommuner kan ansöka om att få en WiFi-kupong som är värd 15000 euro. Kupongerna kommer att delas ut enligt ”först till kvarn”- principen. Kommuner som tar emot finansiering åtar sig då att betala för anslutningen för internetabonnemanget och underhållet av utrustningen så att medborgarna kan ta del av högkvalitativ Wi-Fi anslutning i minst 3 år.

Uppdragsfasen innebär att EU-kommissionen, för att säkerhetsställa en geografisk balans, utnämner de 1000 kommuner som kommer att få ta del av finansiering under den första ansökningsomgången. Under den första ansökningsomgången kommer högst 15 kommuner per land att beviljas finansiering. 

Under de kommande två åren kommer 4 till WiFi4EU-utlysningar att lanseras och EU:s budget för WiFi4EU ligger på 120 miljoner euro.

/Julia Hanson

21 Mar 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information