EU antar nya regler om gödselmedel och reformerar den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Ministerrådet för jordbruk och fiske har diskuterat och antagit nya vägar framåt för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Ministrarna är exempelvis överens om att skogsbruket kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. En ny genomförandemodell har antagits som förändrar policyområdet efter 2020 främst genom att medlemsstaterna ska få mer ansvar och självbestämmande makt i utformandet av den nationella inriktningen. Därtill ligger ett utökat fokus på EU:s handel med jordbruksprodukter och hur CAP:en ska bidra till en ren jord för alla. Nytt är också nya regler kring gödselmedel.

EU-kommissionens informationsgrafik över CAP:s framtid

Den 14 maj träffades Europeiska Unionens råd (Ministerrådet) för Jordbruk och Fiske, för att diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken. I efterföljande pressmeddelandet går att läsa om de beslut som fattades inom tre områden: 

    1. Reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Under rådsmötet hölls en offentlig diskussion om den nya genomförandemodellen i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Den nya modellen ska ge medlemsstaterna mer att säga till om när de utformar sin nationellas jordbrukspolitik, men också ett större ansvar.

  1. En ren jord åt alla

Under rådsmötet diskuterades jordbruksaspekterna av kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.” Trots att jordbrukets främsta mål är att garantera en tryggad livsmedelsförsörjning för Europa, står jordbruket för 10% av EU:s gemensamma utsläpp och kan därmed på olika sätt bidra till att EU:s miljömål uppnås.

Ministrarna var överens om att dels meddelandet sätter rätt agenda för jordbruket, dels att jordbruk och framförallt skogsbruk kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaser samt hjälpa till att nå målen i Parisavtalet till senast 2050.

  1. Handelsrelaterade jordbruksfrågor

Under rådsmötet uppdaterades ministrarna om utvecklingen inom EU:s handel med jordbruksprodukter, inklusive vad gäller kommissionens diplomatiska initiativ för att främja europeiska jordbruksprodukter på den globala marknaden. Utöver detta diskuterades handelsförhandlingar som både pågår, slutförs och kan komma i framtiden, som påverkar EU:s jordbruk.

Ny förordning om gödselmedel

Den 21 maj antog Ministerrådet nya regler för att släppa ut gödselprodukter på EU:s marknad. Den nya förordningen ska harmonisera kraven för gödselmedel som framställs av fosfatmineraler och av organiskt material eller returråvaror i EU. Detta medför möjligheter att i stor skala producera och marknadsföra gödselmedel. I förordningen fastställs gränsvärden för flera olika förorenande ämnen i mineraliska gödselmedel, exempelvis för kadmium, men täcker alla typer av gödselmedel.

”CE-märkta” gödselprodukter

Enligt förordningen måste så kallade ”CE-märkta” (”Conformité Européenne” eller ”i överensstämmelse med EG-direktiven”) gödselprodukter i EU uppfylla vissa krav för att omfattas av den fria rörligheten på EU:s inre marknad, det vill säga för att producenter ska kunna sälja sina produkter till andra EU-länder. CE-märkta produkter kan fortfarande säljas på den nationella marknaden. Kraven gäller bland annat obligatoriska gränsvärden nämnt ovan, användning av fastställda komponentmaterialkategorier och märkning.

Läs mer om Rådet för Jordbruk och Fiskes möte.

Läs mer om den nya förordningen för gödselmedel.

/Clara Lundén

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information