EU-Arktisk slutkonferens med North Sweden

Den 25 mars anordnade EU:s utrikestjänst, EEAS, sin tredje och sista samling i Bryssel för dialog om Arktis med företrädare från Arktis och med arktiska intressen. Det är ett led i det pågående arbetet med EU:s arktiska politik som sker i samspel mellan utrikestjänsten och den maritima enheten i EU-kommissionen. Från EU-kommissionens sida pågår en översyn initierad av EU-kommissionsordföranden Jean-Claud Juncker och i EEAS den dialog i samverkan med det arktiska centret i Rovaniemi där konferensen den 25 mars var den sista.

20190326mikaels
Lars Eriksson, Digitala Västerbotten, redovisar regionens digitala omställning

Olika teman med fokus på hållbar utveckling

Dagen inleddes med att Michael Byers från University of British Columbia i Kanada gav ett svep över pågående processer med utmaningarna inom klimatförändringarna, digitaliseringens krav på uppkoppling och internationella ökande spänningar. Han konstaterade att det finns många olika Arktis, men att likaväl som att de globala utmaningarna finns i Arktis, så finns också möjligheterna där för att hitta lösningarna. Hållbara klimatlösningar i Arktis är redskap för globala lösningar, att koppla upp den arktiska regionen ger redskap för nya distansöverbryggande lösningar som få andra områden, samverkan är en del av Arktis historia för att överleva och betydelsen av det bara ökar där Arktis har och kan fortsätta vara en konfliktfri zon i en allt mer problematisk värld. Ingen vill skapa ett konfliktfyllt Arktis.

Dagen fortsatte med tre paneler på temana:

  1. Anpassning och omvandling till en koldioxidsnål ekonomi.
  2. Potentialer för grön och blå tillväxt.
  3. Digitala lösningar i Arktis.

Medverkande var forskare, urfolksföreträdare, regionala företrädare samt från EU och länderna i Arktis med flera. Diskussionen spann från insikten om att det är valarna som rör runt i havsmiljön så att övrig fisk får föda för eskimåsamhällena att överleva till att från finsk sida lyfta fram en arktisk designpolicy som en väg att skapa utveckling för hela regionen i en global kontext.

Norra Sverige och EU:s egna arktiska regioner i diskussionen

Från norra Sverige medverkade Lars Eriksson, Digitala Västerbotten, Region Västerbotten, för att i det tredje passet redovisa nödvändigheten av samverkan genom en gemensam digital agenda för att koppla upp regionen och framförallt nödvändigheten av att fylla på med nödvändig kompetens när väl bredbandsinfrastrukturen finns.

Johannes Lith från finska Lapland berättade om det pågående arbetet i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för att etablera en arktisk investeringsplattform, som även Norrbotten och Västerbotten är med i, för att få tillgång till investeringskapital för att utveckla regionen i samverkan med EU och Europeiska Investeringsbanken, EIB, med flera.

Stephen Hart från EIB kunde fylla i med behovet av investeringar och fokus på hållbara investeringar som ger långsiktigt hållbar samhällsutveckling snarare än kortsiktig avkastning, vilket är av extra vikt för den arktiska regionen. Han lyfte bland annat fram vindparksetableringar och batterifabrik i norra Sverige men också nya verktyg som sociala investeringsfonder för innovation i offentlig sektor och samhällsservice inklusive social omsorg och etablerandet av en cirkulär ekonomi snarare än en linjär. Han påpekade att en av utmaningarna är att de arktiska länderna inte alltid lever upp till det fokus deras egna policys för de nordligaste områdena kräver för att kunna investeras i och därmed utvecklas fullt ut.

Dagen avslutades med att EU:s arktiska ambassadör Marie-Anne Coninsx sammanfattade diskussionen och hela konferensserien och dess fortsättning och hur viktig dialogen är för att förstå utmaningarna och vägar att hantera dem utifrån vilken roll EU kan spela för sina nordliga regioner och hela Arktis. Mikael Janson, North Sweden, pekade på vikten av EU:s engagemang i det egna europeiska Arktis hälsade alla välkomna till fortsatt dialog vid det första riktiga EU Arctic Forum, att hållas i Umeå 3-4 oktober, i samverkan mellan EU, svenska UD och Västerbotten samt Norrbotten.

/Mikael Janson

 

Läs mer om den arktiska EU-policyn.

Läs om den pågående översynen av policyn.

26 Mar 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information