EU förbereder brandbekämpande flygflotta ifall skogsbränder inträffar i sommar

För att förbereda EU:s medlemsländer för en ny säsong med höga risker för skogsbränder, har EU skapat den första gemensamma brandbekämpande flygflottan. Fem medlemsländer som själva påverkats av skogsbränder de senaste åren har utlovat resurser. Initialt kommer flottan bestå av sju flygplan och sex helikoptrar.

För att förbereda EU:s medlemsländer för en ny säsong med höga risker för skogsbränder, har EU skapat den första gemensamma brandbekämpande flygflottan under det nya så kallade ”rescEU-systemet”, som har syftet att kunna hjälpa medlemsländer vid naturkatastrofer.

Än så länge har sju brandbekämpande plan och sex helikoptrar utlovats till rescEU-flottan, och kommer att utgöra flottan under denna första initiala period. EU-kommissionen hoppas dock på att genom samarbete med de redan deltagande länderna, kunna införskaffa fler plan, helikoptrar eller andra resurser under de kommande veckorna.

rescEU – skydd mot naturkatastrofer

rescEU är ett resultat av det arbete som gjorts sedan förra säsongens många skogsbränder runt om i Europa. I flera av EU:s medlemsländer hotas invånarna av naturkatastrofer, och förhoppningen och målet med rescEU är att rädda liv.

“European solidarity must be about protecting citizens and helping each other in difficult times. rescEU offers practical solutions and puts European solidarity firmly into action.” – sa EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker.

Europa har under de senaste åren bevittnat flera svåra naturkatastrofer: skogsbränder, översvämningar, stormar och jordbävningar som har resulterat i att människor förlorat sina liv. rescEU förbättrar EU:s kollektiva förmåga att förhindra, förbereda och svara på katastrofer som kommer påverka unionens samhällen.

Sverige deltar med 6 helikoptrar

Än så länge har fem medlemsländer erbjudit sina flygplan eller helikoptrar till 2019’s rescEU. Dessa kommer från länder som själva påverkats svårt av skogsbränder de senaste åren. Två flygplan från Kroatien, två flygplan från Italien, två flygplan från Spanien, ett flygplan från Frankrike och 6 helikoptrar från Sverige, samtliga anpassade för brandbekämpning, har hittills utlovats till rescEU.

Förberedande åtgärder och översiktsmöjligheter inför en ny säsong av skogsbränder

Då hotet för en ny säsong av skogsbränder uppfattas som stort har EU-kommissionen, utöver skapandet av rescEU också vidtagit åtgärder för att förbättra sina bevaknings- och koordineringskapaciteter för att skapa bättre förberedelser inför naturkatastrofer under den kommande säsongen.

  • EU: s samordningscenter för katastrofhjälp (EU's 24/7 Emergency Response Coordination Centre (ERCC)) kommer att förstärkas med ett team för skogsbränder, med experter från medlemsstaterna under sommaren.
  • ERCC kommer att organisera regelbundna videokonferenser med medlemsstaterna under hela sommaren för att dela information om brandrisk över hela Europa.
  • EU's Copernicus Satellite system kommer att användas för att kartlägga skogsbränder i nödsituationer.
  • Samtliga EU-medlemsstater plus partnerländer deltog i det årliga skogsbrandmötet i Bryssel för att förbereda sig inför nästa skogsbrandperiod.
  • Flera fältövningar på skogsbränder har hållits under de senaste månaderna. Detta inkluderar MODEX-fältövningar för civilskydd och skogsbränder, med experter och räddningsgrupper från olika EU-länder på Cres Island, Kroatien, från 7 till 10 april 2019. Ytterligare övningar hölls i Split, Kroatien och Aix-en-Provence, Frankrike.

Det långsiktiga målet för EU-kommissionen är att ytterligare bygga upp kapacitet och resurser för att skapa ett starkare och effektivare rescEU.

Läs mer.

/Clara Lundén

28 Maj 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information