EU-kommissionärerna för hälsa respektive regionalpolitik i rundabordssamtal om ökade framtida investeringar i hälsa

EU-kommissionärerna för hälso-och matsäkerhet, Vutenis Andriukartis, och regionalpolitiken, Cordina Cretu, samlade den 19 februari professionella inom hälsosektorn för att starta reflektioner kring framtida investeringar i hälsa för sammanhållningspolitikens program under EU:s nästa långtidsbudget för 2012–2027. Under så kallade ”rundabordensamtal” tillsammans med hälsoassociationer så som European Health managment Association och EuroHealthNet, beslutade EU-kommissionen att lansera ett pilotprojekt för att förbättra akutvårdstjänster över nationsgränser i Pyrenéerna i Frankrike, Spanien och Andorra. EU-kommissionen avslöjade därtill att hälsa blir årets kategori i RegioStars award, en tävling för EU-finansierade projekt inom regional utveckling.

Hälsa ett viktigt ämne för EU:s medborgare

Hälsa är enligt undersökningar ett stort intresse för EU:s medborgare. Eurobarometer gjorde nyligen en undersökning som visar att vård är en av de största utmaningarna för EU:s regioner i framtiden, med 34% av enkätens respondenter som menar att tillgång till vård är vad de oroar sig mest för.

Framtida hälsoinvesteringar i sammanhållningspolitikens ramprogram

I EU:s långtidsbudget för 2014–2020 har 8 miljarder euro från europeiska sammanhållningsfonder gått till investeringar inom hälsoområdet. Just nu pågår diskussioner för hur projekt inom hälsa och vård ska finansieras under kommande långtidsbudget 2021–2027.

Diskussionerna från rundabordensamtalen den 19 februari resulterade i konsensus för att hälsosystem i dagsläget rör sig mot högre utbildningsnivåer, hälsofrämjande och sjukdomsprevention. Fokus har skiftat från sjukhus- och institutionscentral vård till en mer samhällsbaserad vård och därmed en ökad integrering av vård och omsorg. Med bakgrund av detta finns nya politiska mål som strävar till integrerande investeringar i hälsa, social inkludering och utbildning.

EU-kommissionen ger därför förslag för att sammanhållningspolitiken 2020–2027 ska kunna bidra till projekt som möjliggör förutsättningar för lämpliga förändringar. Utveckling inom hälsa kräver investeringar i infrastruktur, oavsett om det berör primärvårdsfaciliteter eller för att förhindra behovet av vård. EU-kommissionen menar att sammanhållningspolitiken kan vara ett instrument för att finansiera sådan infrastruktur. EU:s medlemsländer och regioner behöver designa långsiktiga investeringsstrategier som involverar så väl infrastruktur som humankapital, innovativa teknologier och nya vårdmodeller. För att kunna finansiera dessa kan finansiering från Europeiska sammanhållningsfonden kombineras med andra EU-fonder så som InvestEU eller nationella program. EU-kommissionen har höga mål och har för avsikt att stödja medlemsländer för att lösa utmaningar kopplade till hälsa och accelerera utvecklingen av hälsoinfrastruktur.

Planerat projekt i Pyrenéerna som ger bättre akutvård över gränser

Fram tills nu har inte läkare haft möjlighet att ta hand om en patient i akut behov från en angränsande region i ett grannland. Projektet som lanserats i samband med rundabordensamtalen den 19 februari ”When medical emergancy systems erase borders”, ska därför se till att läkare från de olika regionerna i Pyrenéerna ska kunna ta emot akutfall över nationsgränserna. Den andra fasen av pilotprojektet lanseras nu och ska skapa bilaterära avtal mellan läkare i Frankrike och Spanien.

Resultatet av projektet blir att 15 miljoner människor i Pyrenéerna får bättre tillgång till akutvård. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och beräknas vara klart under sommaren 2019. Förhoppningen är att detta projekt ska kunna inspirera liknande runt om i Europa och EU-kommissionen föreslår att 15% av alla Interregs gränsöverskridande samarbetsprogram sätts undan till sådana projekt.

Hälsa: årets nya kategori i RegioStars Award

Varje år delar RegioStars ut priser för de mest innovativa projekten inom sammanhållningspolitiken i fem olika kategorier. En av årets kategorier för 2019 är hälsa. Ansökan till detta pris är öppen till 9 maj 2019. 

Läs mer om EU-kommissionens pilotprojekt för akutvård i Pyrenéerna.
Läs mer om sammanhållningspolitikens mål för hälsa och vård

/Clara Lundén

25 Feb 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information