EU- kommissionen publicerar årsbok över regional statistik

I sin årsbok för 2019 presenterar Eurostat statistik för alla Europas regioner på en rad olika variabler. I rapporten hittar man data för regionernas turism, hälsa och forskning. Västerbotten och Norrbotten uppmärksammas i årsboken för att anställningsgraden i regionen är jämställd mellan könen.

Eurostat, EU-kommissionens kontor för statistik, publicerar årligen en årsbok med statistik över EU:s regioner. Nationella mätningar går ibland miste om stora skillnader som kan finnas inom länder. Genom att också analysera data på regional nivå kan nya samband och trender upptäckas, vilket ger en mer nyanserad bild och skapar förståelse för regionala utmaningar. Detta menar Mariana Kotzeva, generaldirektör för Eurostat, i inledningen till årsboken 2019. Eurostat arbetar både för att beslutsfattare på alla nivåer och de som granskar besluten ska ha en solid och pålitlig källa som kan ligga till underlag för det politiska arbetet.

I årsboken finner man statistik för hela EU indelad på olika nivåer, så kallade NUTS-regioner baserade på lokala och regionala administrationsstrukturer och befolkningsmängd. Genom att dela in efter befolkningsmängd möjliggör man rättvisa jämförelser mellan tätbefolkade områden och områden med en mer utspridd befolkning. Stor del av statistiken presenteras för NUTS2-regioner som utgör områden med en befolkning mellan 800 000 invånare och 3 000 000 invånare. Norrbotten och Västerbotten utgör tillsammans NUTS2-regionen ”Övre Norrland” medan Västernorrland och Jämtland Härjedalen utgör ”Mellersta Norrland”.

Eurostat presenterar statistik för en rad olika ämnen i årsboken, arbetsmarknad, hälsa, turism och jordbruk är bara några exempel på vad man via Eurostat kan få utförliga siffror för. Till exempel uppmärksammas Övre Norrland i årsboken som den region med lägst skillnad i anställningsgraden mellan män och kvinnor av alla 238 NUTS2-regioner i EU.

Genom att studera regionernas förutsättningar kan vi både visa på styrkor men också identifiera de utmaningar som regionerna i norra Sverige står inför. Årsboken innehåller både kartor och grafer som gör statistiken lättillgänglig. Det går även att själv utforska Eurostats statistikdatabas på deras hemsida. Där kan man även hitta fler rapporter på andra ämnen och visuella hjälpmedel för tolkning av statistiken.

Årsboken finns i sin helhet här och går också att beställa i pappersformat via Eurostats hemsida.

/Johannes Stenberg

28 Okt 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information