EU-kommissionen söker åsikter på färdplan för gemensamma jordbrukspolitiken

EU-kommissionen genomför just nu en utvärdering av delar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna gången ska framför allt den gemensamma jordbrukspolitikens socioekonomiska effekter på landsbygdens utveckling utvärderas. Fokus kommer ligga på landsbygdsåtgärder som främjar ekonomisk utveckling, minskar fattigdom och främjar social delaktighet. EU-kommissionen har tagit fram en färdplan på området och bjuder nu in intressenter att ge sina åsikter och synpunkter.

Utvärderingens syfte och bakgrund

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ibland kallad ”CAP” (Common Argicultural Policy), har som syfte att bidra till en balanserad territoriell utveckling genom en serie åtgärder för att minska skillnaderna mellan inkomster från jordbruket och andra sektorer, samt genom att stötta ekonomisk utveckling, anställningar, tillväxt och social inkludering i landsbygdsområden.

Pågående utvärdering, som är en del av en serie utvärderingar av de olika områdena inom jordbrukspolitiken, kommer framför allt att fokusera på vilka instrument och åtgärder inom CAP som har bidragit till en balanserad territoriell utveckling när det kommer till socioekonomiska aspekter. Resultatet av denna utvärdering kommer att tas med vid utvecklingen av framtida policy.

Utvärderingens omfattning

Utvärderingen kommer att innehålla en beskrivning av olika sätt som instrument och åtgärder under den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020 influerar socioekonomiska aspekter, inklusive social inkludering. Syftet är att hitta både de starka, välfungerande delarna – och områden som behöver förbättras inom CAP. Speciellt fokus kommer att ligga på samspelet mellan jordbrukspolitiken och andra EU: policyområden.

Lämna synpunkter

EU-kommissionen söker feedback från alla relevanta intressenter, samt den bredare allmänheten som har kunskap inom området. Framför allt så söker EU-kommissionen feedback från offentliga myndigheter som har som uppgift att implementera CAP:s instrument och åtgärder i EU:s medlemsländer, och även från konsulenter, jordbrukare och deras familjer, jordbruksorganisationer, individuella medborgare, forskare och experter, icke-statliga organisationer och andra relevanta organisationer.

Feedbackperioden sträcker sig mellan 17 maj och 14 juni 2019. EU-kommissionen kommer att sammanfatta alla inkomna bidrag i en rapport och förklara hur de kommer att påverka det fortsatta arbetet. Synpunkterna kommer att publiceras online och måste därför följa vissa regler för inlägg, som du kan hitta här.

Läs mer och lämna feedback här.

/Clara Lundén

20 Maj 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information