Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

Brexit

Storbritannien ska i mars 2019 lämna Europeiska Unionen. I och med utträdet är det många utmaningar som parterna behöver lösa och komma överens om. Blir det ett utträdesavtal behöver EU-parlamentet godkänna det. Läs mer om Brexit här.

EU-valet 2019

EU-valet, som hålls vart femte år, tar plats mellan den 23 och 26 maj 2019. Att rösta i EU-valet innebär att man dels röstar fram nationella partipolitiska individer som kommer att sitta i Europaparlamentet som är en av EU:s lagstiftande EU-institutioner, dels för vilken riktning EU kommer att ta de kommande fem åren inom en rad områden, bland annat inom handelsfrågor, klimatutmaningar och tillväxtlösningar. Nytt för valet i maj är att europeiska medborgare kommer att rösta om 705 ledamöter till Europaparlamentet istället för de tidigare 751, detta med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.

Läs mer om vad det innebär att rösta i EU-valet här

EU:s långtidsbudget

Europaparlamentet kom under 2018 överens om ett budgetförslag för EU:s nästa långtidsbudget som sträcker sig från 2021 till 2027. Nästa steg i processen är att EU:s finansministrar ska komma överens om en gemensam position gällande denna som därefter kommer överläggas mellan EU-ländernas regeringar i Europeiska unionens råd, så kallade ministerrådet. Europaparlamentet eftersträvar att nå en överenskommelse gällande EU:s långtidsbudget innan EU- valet i maj.

Läs mer om EU:s långtidsbudget gällande 2021-2027 här.

Frihandelsavtal med Singapore

Mellan EU och Singapore, som är en viktig handelspartner för EU där över 10 000 europeiska företag befinner sig, pågår just nu förhandlingar om frihandelsavtal. I februari i år kommer Europaparlamentet att hålla en omröstning varvid besked ges om det godkänns eller inte. Röstning om att inleda handelsavtal med Mexiko kommer också att äga rum under 2019. Om de går i stöpet skulle den tullfria handeln stärkas.

Stärka skyddet för visselblåsare och arbetet mot propaganda

Något som EU-parlament också kommer att arbeta med under första halvan av 2019 är förslag på hur EU kan stärka skyddet för visselblåsare som avslöjar viktig information till gagn för EU:s medborgare och hela rättssystemet i världen, med hänvisning till exempelvis Panamadokumenten. Förslaget innehåller säkra kanaler för rapportering av brott mot EU-lagar och ett förbud mot repressalier och hot. Vidare kommer EU-parlamentariker att undersöka hur EU bättre kan bemöta riktad propaganda mot EU från utomeuropeiska länder. Förslag som ska diskuteras är bland annat hur Europaparlamentet kan uppmärksamma oberoende och undersökande journalistik.

Översyn av bekämpningsmedel i jordbruk och livsmedelproduktion

Europaparlamentet ska inrätta en särskild kommitté för att undersöka hur bekämpningsmedel som används i jordbruk godkänns för användning i EU. Målet är att uppnå en bättre riskbedömning och en mer transparent certifieringsprocess samt främjande av bättre alternativ. Kommitténs rapport kommer att granskas under 2019.

/Hannes Wigerfelt

28 Jan 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information