Östersjöstrategin firar 10 år

I år fyller EU:s strategi för Östersjöregionen tio år. Strategin berör 80 miljoner invånare i åtta EU-länder och är EU:s första makroregionala strategi. Även om strategin till största del samordnas av medlemsstater är den i högsta grad relevant för regioner, exempelvis genom sitt fokus på transportfrågor, bioekonomi och innovation.

EU Strategy of the Baltic Sea Region (EUSBSR), som Östersjöstrategin heter på engelska, lanserades år 2009 som den första EU-strategin att inkludera en viss grupp EU-medlemsstater. Anledningen är att de åtta EU-länderna kring Östersjön - Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige – har gemensamma utmaningar som lättare tacklas i ett makroregionalt sammanhang. EU, medlemsstater, regioner och andra aktörer så som finansiella institutioner och icke-statliga organ kan efter strategins inrättande enklare koordinera sitt arbete kring Östersjön. 

Östersjöstrategin har tre huvudmål:  

  • Att rädda havsmiljön 
  • Att länka samman regionen
  • Att öka välståndet för människor som lever i regionen 

Handlingsplanen inkluderar tretton prioriterade områden och fyra övergripande åtgärdsområden. Till varje område hör konkreta åtgärder med så kallade flaggskepp, en process eller ett projekt tänkt att visa vägen mot strategins mål.  

Ett regionalt fokus 

Östersjöstrategin är relevant för regioner då Östersjökommissionen driver på för regionala perspektiv i Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR, som representerar över 150 regioner i främst EU men också andra delar av Europa och världen. Inom CPMR finns sex geografiska kommissioner och en av dem är Östersjökommissionen med syfte att samla regionernas röst i utformandet och genomförandet av EU:s strategi för Östersjön. Region Västerbotten och Region Norrbotten har sedan 2015 agerat som så kallade värdregioner för Östersjökommissionens sekretariat genom Åsa Bjering, placerad i Bryssel vid North Sweden European Office-kontoret 

Pågående revision av Östersjöstrategins åtgärdsområden 

Samtidigt som Östersjöstrategin fyller tio år genomgår den en revision. Målen kopplas tydligare till de globala hållbarhetsmålen och både finansiering och styrning av strategin ses över. Revideringen av strategin ska vara färdig i början av 2020.

Den 19 november arrangerar Östersjökommissionen tillsammans med informal Baltic Sea Group (iBSC) ett seminarium om Smart specialisering i Östersjöregionen efter 2020. Från regionen medverkar EU-parlamentarikern Erik Bergkvist och Jonas Lundström, chef för näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten.

Mer information och anmälan till seminariet finns här.

Läs mer om Östersjöstrategin här.

Se filmen där Sveriges EU-minister Hans Dahlgren talar om Östersjöstrategins betydelse.

/Isak Sidestam

30 Okt 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information