Översyn av EU:s skogsstrategi: Rådets slutsatser

Den 15 april antog rådet slutsatser om EU-kommissionens översyn av genomförande av EU:s skogsstrategi under de fem första åren. Rådet påpekar, i likhet med EU-kommissionen, att skogspolitiken är ett kompetensområde för medlemsländerna och understryker därför att alla skogsrelaterade beslut och politik inom EU måste respektera medlemsstaternas behörighet inom skogspolitiken. Rådet uppmuntrar fortsatt för användning av trä från hållbart förvaltade skogar.

@Christian Schwier – Fotolia.com

Den 7 december 2018 presenterade EU-kommissionen en översyn av genomförande av EU:s skogsstrategi under de fem första åren. I rapporten redogör EU-kommissionen för aktiviteter och resultat samt presenterar förslag på prioriteringar för de kommande två åren och budgetperioden därefter. I sina slutsatser från den 15 april 2018 gläds Rådet åt de framsteg som uppnåtts vad det gäller främjande av hållbart skogsbruk i EU och globalt. Rådet välkomnar att översynen visar på förbättrat samarbete mellan medlemsländerna och EU-kommissionen bland annat genom det arbete som bedrivits inom ramen för den ständiga skogskommittén som fungerar som ett diskussionsforum för alla skogsrelaterade frågor, för utbyte av praxis och erfarenheter samt för att ge råd och sakkunskap till EU-kommissionen om olika politikområden och initiativ som är relevanta för skogarna och de skogsbaserade sektorerna. 

Rådet understryker i slutsatserna att alla skogsrelaterade beslut och politik inom EU måste respektera subsidiaritetsprincipen och medlemsstaternas kompetens och behörighet på området mot bakgrund av att en mängd andra EU-områden påverkar skogspolitiken. Den ständiga skogskommittén och andra samarbetsramar som kan komma att bildas framöver för att stärka och förbättra dialogen och samarbetet är viktiga i det sammanhanget. Ett flertal rättsakter har under åren antagits som påverkar skogsbruket och de skogsbaserade industrierna bland annat LULUCF-förordningen. En annan fråga som varit föremål för heta debatter är den om kaskadanvändning av skoglig biomassa och dess hantering inom EU och där utgången blev en icke-bindande vägledning om kaskadanvändning av skoglig biomassa som publicerades av EU-kommissionen i november 2018. I båda fallen har North Sweden och regionerna aktivt drivit på och synliggjort norra Sveriges ståndpunkter gentemot EU:s institutioner. 

Rådet pekar på betydelsen av skogar och de skogsbaserade sektorerna för ekonomisk tillväxt på landsbygden och i städer samt för övergången till bioekonomi med låga koldioxidutsläpp. Rådet fastställer en rad åtgärder för prioriteringarna framöver för att uppnå målen i skogsstrategin bland annat uppmuntrar en fortsatt användning av trä från hållbart förvaltade skog, betonar främjande av skogens roll för att uppnå klimatmålen enligt Parisavtalet och fortsatt fokus på samarbete och dialog, forskning och utbyte av praxis inte minst för att förebygga och tackla extrema händelser såsom skogsbränder, stormar mm, samt pekar på vikten av fortsatt unionsfinansiering. 

Läs mer: 

Framsteg i genomförandet av EU:s skogsstrategi En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (Bryssel den 7.12.2018 COM(2018) 811 final)

Översyn av EU:s skogsstrategi: Rådets slutsatser

EU:s skogsstrategi (2013)

Guidance on cascading use of biomass with selected good practice examples on woody biomass (2018)

EFNS positionspapper om LULUCF (2017)

EFNS positionspapper om kaskadanvändning av skogsråvara (2016)

EFNS positionspapper om EU:s skogsstrategi (2014)

/Mona Mansour

24 Apr 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information