Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

Hur fungerar EU-ordförandeskapet?

Sedan Lissabonfördraget jobbar de tre kommande ordförandeländerna i Europeiska rådet tätt ihop i en så kallad trio. Trion bestämmer tillsammans de långsiktiga målen och förbereder en agenda där man bestämmer prioriteringar och huvudfrågor för de kommande 18 månaderna. Varje ordförande land förbereder också en mer detaljerad agenda för sin kommande 6-månadersperiod. Den nuvarande trion består av Rumänien, Finland och Kroatien där Rumänien från januari till juni 2019 innehar ordförandeskapet för Europeiska rådet.

Prioritering 1 för Rumänien som ordförande - ett sammanstrålat Europa

Det rumänska ordförandeskapet av Europeiska rådet kommer jobba för ett fortsatt sammanstrålat och sammanhållet Europa i syfte att uppnå hållbara och jämlika utvecklingsmöjligheter för alla medborgare och medlemsländer. Detta kommer ske genom att öka konkurrensen och minska utvecklingsklyftorna, främja konnektiviteten och digitalisering, stimulera entreprenörskap och förstärka den europeiska industripolitiken.

Huvudsakliga mål:

- Fortsätta förhandlingsprocessen om den mångåriga budgetramen 2021–2027.

- Utveckla EU:s sociala dimension genom införandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

- Främja EU:s dagordning på det ekonomiska och finansiella området för att stimulera tillväxt och investeringar, fördjupa den ekonomiska och monetära unionen samt stödja strukturreformer.

- Främja forskning och innovation, digitalisering och anslutning, för att öka den europeiska ekonomin och industrins konkurrenskraft.

Prioritering 2 - ett säkrare Europa

Det rumänska ordförandeskapet kommer att sträva efter att fastslå ett säkrare Europa genom ökad sammanhållning mellan EU:s medlemsstater. Både gällande hantering av säkerhetsutmaningar som hotar medborgarnas säkerhet samt stöd till samarbetsinsatserna på området.

Huvudsakliga mål:

- Stärka den interna säkerheten inom EU genom att öka samarbetet mellan medlemsstaterna och öka interoperabiliteten hos EU:s säkerhetssystem, skydda medborgarnas, företagens och offentliga institutioners säkerhet i cyberrymden och förbättra unionens övergripande motståndskraft mot cyberattacker.

- Fortsätta kampen mot terrorism.

- Underlätta operationaliseringen av den europeiska åklagarmyndigheten.

- Uppmärksamma migrationsfrågor ytterligare genom att främja samarbete med ursprungs- och transitländer, samt att underlätta dialogen mellan medlemsstaterna för att hitta lösningar för en effektiv och hållbar EU-migrations- och asylpolitik.

Prioritering 3 - Europa, en starkare global aktör

Rumänien kommer under sitt mandat som ordförandeskap i Europeiska rådet att stödja en ytterligare förstärkning av EU:s globala roll genom att främja utvidgningspolitiken, EU:s verksamhet i dess grannskap, ytterligare genomföra den globala strategin, säkerställa nödvändiga resurser för EU och genomföra alla EU:s globala åtaganden.

Huvudsakliga mål:

- Främja EU:s försvars- och säkerhetsmöjligheter genom att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Nato.

- Stödja vidareutveckling av åtgärder inom området gemensam säkerhet och försvarspolitik genom t.ex. den samordnade årliga översynen om försvarsfonden, Europeiska försvarsfonden och det permanenta strukturerade samarbetet.

- Förbättra EU:s utvidgningsprocess för att säkerställa intern och extern säkerhet.

- Främja de europeiska handelsintressena genom både konsolidering av multilateralism och modernisering av det multilaterala handelssystemet och genom utvidgningen av avtalen om ekonomiskt och frihandelspartnerskap.

Prioritering 4 - ett Europa med en gemensam värdegrund

Det rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd syftar till att stimulera EU:s solidaritet och sammanhållning genom att främja politik för att bekämpa diskriminering, säkerställa lika möjligheter och likabehandling av män och kvinnor samt genom att öka medborgarnas medverkan, särskilt bland ungdomar, i de europeiska debatterna.

Huvudsakliga mål:

- Främja en effektiv bekämpning av rasism, intolerans, främlingsfientlighet, populism, antisemitism och avskräckande hattal.

- Främja motverkande av felinformation online och falska nyheter genom bättre mediekunskap och utveckling av europeiska mekanismer för att dela med sig av god praxis för att motverka felaktiga uppgifter.

- Främja och stödja lagstiftningsinitiativen med inriktning på sociala framsteg och minska utvecklingsgap, stärka jämställdhet mellan män och kvinnor samt säkerställa tillgång till utbildning för missgynnade grupper.

- Motverka könsdiskriminering på arbetsmarknaden och i näringslivet, samt minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Läs mer på Rumäniens officiella hemsida om vad som sker under deras ordförandeskap

/Michaela Wikdahl

14 Jan 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information