Sista Ägarrådet för Mid Sweden

Den 10-11 november avhöll Mid Sweden European Office sitt sista Ägarråd före att Mid Sweden och North Sweden bildar ett samlat kontor vid årsskiftet. Under de två dagarna fördes diskussioner om sammanläggningen av kontoren och dialog med Mittuniversitetet och Handelskammaren Mitt som gått in som nya huvudmän i Mid Sweden inför det kommande nya kontoret. Nuvarande North Sweden medverkade också under de båda dagarna med möjlighet att också träffa bland annat Inlandsbanan och Länsstyrelsen i Jämtland.

Ägarråd inför ett samlat EU-kontor för norra Sverige

Ägarrådet för Mid Sweden European Office består av politiska företrädare från Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland samt Kommunförbundet Västernorrland och från och med detta sista Ägarråd även Mittuniversitetet och Handelskammaren Mitt. Lotta Rönström, tillförordnad chef för Mid Sweden, berättade vid detta sista formella Ägarråd om verksamheten under året fram till nu för kontoret och hur samverkan med North Sweden under hösten utvecklats för att förbereda för det samlade kontoret. Ägarrådet genom ordföranden Thomas Andersson, Regionfullmäktiges ordförande i Jämtland Härjedalen, tackade Lotta och nuvarande och tidigare personal på Mid Sweden-kontoret för det professionella och framgångsrika arbete som gjorts och att det varit fantastiska år att från Ägarrådet kunna vara en del av det.

Medan North Sweden European Office Ägarråd vanligtvis träffas en gång om året med utsedda representanter från respektive huvudman, så är Ägarrådet för Mid Sweden en fastare konstellation med flera möten om året med möten med olika aktörer på inte minst Brysselarenan. North Sweden har för sin del en tjänstemannastyrelse som är den konstellation som mer följer det löpande arbetet. Det var därmed en av frågorna som avhandlades under Ägarrådet, hur ägarkopplingen kommer att se ut i det nya samlade North Sweden som går under arbetsnamnet ”North Sweden PLUS”. Mikael Janson, direktör för North Sweden, medverkade för att ge en uppdatering om den pågående sammanläggningsprocessen och tankar inför framtiden med efterföljande diskussioner att ta med sig in i det nya kontoret utifrån hur dagens North Sweden European Office arbetar och fungerar.

Även om det finns många utmaningar att hantera för att få ihop processerna, samtidigt som att mycket annat pågår på EU-arenan, finns det en bred samsyn i de olika församlingarna om att det också ger många nya möjligheter med det gemensamma kontoret och att det är ett naturligt steg att ta. Gentemot EU – och även nationell nivå – är det samverkan och kraftsamling med gemensamma budskap som är det som vinner gehör och det kan ett samlat kontor medverka till att ytterligare stärka mot det redan goda arbete som de båda kontoren gör för respektive regioner och i samspel med den redan existerande gemensamma politiska samverkansplattformen för EU-frågor för de fyra berörda regionerna; Europaforum Norra Sverige. Från aktörerna i Mid Sweden har besluten fattats om att ta steget och från årsskiftet gå in i North Sweden, vilket också konfirmerades på Ägarrådet.

Brett ägarskap för det utvidgade ”North Sweden PLUS”

Det blir den samlade styrelsen och kommande gemensamma Ägarråd som under 2020 får ta arbetet vidare och hitta formerna på det fortsatta arbetet för att i en större hemmageografi hitta formerna för det nära, tillgängliga och synliga arbete hemåt som är ambitionen att upprätthålla och rentav förstärka även i en större hemmageografi. Huvudfokus ligger fast om att, som hittills, vara regionernas förlängda arm för koll på och påverkan gentemot EU till gagn för hemmaplan.

Från Mittuniversitetet, där Ägarrådet också hölls, medverkade Håkan Wiklund, prorektor, och Ludde Edgren, forsknings- och utbildningsstöd, som berättade om universitetet och intresset för ett ökat engagemang i EU-relaterade frågor tillsammans med övriga Universitet i norra Sverige genom det kommande samlade North Sweden European Office. EU:s regionalstöd är en viktig finansiering för även forskningen i regionen samtidigt som det behövs mer insatser för att dra fördel av annan extern forskningsfinansiering såsom EU:s forskningsfonder inom kommande Horizon Europe. Oliver Dogo, VD på Handelskammaren Mittsverige berättade om deras arbete med internationella frågor, transportinfrastruktur och kompetensförsörjning som de ser en vikt av att också koppla sig till North Swedens arbete framåt kring dessa frågor på EU-nivå. EU är överlag en viktig aktör för ett näringsliv som är oerhört exportorienterat och då främst med EU men också beroende av de frihandelsavtal gentemot omvärlden som EU förhandlar.

Både universitet och handelskammare har varit medlemmar i Mid Sweden tidigare och inför det nya samlade kontoret har de åter trätt in för att från de tillkommande regionerna representeras med samma breda ägarkrets som för nuvarande North Sweden. Det har i förberedelserna varit en ambition att bibehålla den samverkan som också ger styrka i arbetet gentemot EU att samla de aktörer som sammantaget bidrar till regional utveckling inom politik, akademi och näringsliv.

I samband med Ägarrådet kunde North Sweden också medverka i möten med företrädare från Inlandsbanan, Länsstyrelsen Jämtland samt ordföranden för kommuner och region i Jämtland Härjedalen.

/Mikael Janson

Läs mer om ”North Sweden PLUS”.

13 Nov 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information