Tillväxtverkets utvärderande rapport om Regionalfonden

Tillväxtverket har nyligen publicerat en rapport som utvärderar Regionalfonden. Sammanställningen innehåller en regional analys med tematiska utvärderingar av Regionalfonden som hittills är publicerade under innevarande programperiod 2014–2018. Tanken är att utvärdera insatserna i Regionalfondens olika program.

Syftet med Tillväxtverkets sammanställning är att analysera om och hur insatserna i Europeiska Regionala Utvecklingsfondens (Regionalfonden) åtta olika program bidragit till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i de olika NUTS 2-regionerna då EU-kommissionen efterfrågar en löpande utvärdering i syfte att förbättra kvaliteten av Regionalfondens utformning och utförande. NUTS 2-områdena är en geografisk indelning för redovisning av statistik inom EU och NUTS 2 utgörs av riksområden.

Sammanfattningsvis framgår av Tillväxtverkets temautvärdering att de regionala programmen fungerar på det hela taget gällande de praktiska, operativa och administrativa nivåerna vilket är positivt eftersom Regionalfondens program omfattar satsningar motsvarande hela 16 miljarder kronor, inklusive medfinansiering, vilket kräver ett fungerande projektsystem. Därtill framgår att projekten ligger i linje med partnerskapsöverenskommelsens prioriteringar och programmens målsättningar. I fråga om genomförandet av programmen framgår att det inte finns några stora skillnader mellan regionerna, med undantag från att uppstartssträckorna för att komma igång med tematiska mål skiljer sig åt i relation till aktivitetsindikatorerna i vissa fall. Tillväxtverkets rapport avslutas med en rad förslag på förbättringar.

Läs Tillväxtverkets temautvärdering av Regionalfonden 

Vid intresse kan du även läsa Tillväxtverket nyligen publicerade omvärldsanalys med fokus på omvärldsutvecklingen och förändrade förutsättningar samt centrala aspekter för Tillväxtverkets arbete, här.

/Julia Hanson

01 Jul 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information