CPMR analyserar finska EU-ordförandeskapets förslag till EU:s långtidsbudget

I slutet av 2019 lade det finska EU-ordförandeskapet fram ett kompromissförslag för förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027. Det regionala nätverket Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR, har analyserat vad förslaget kan innebära för regional utveckling i EU:s regioner.

Det regionala nätverket Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR, där Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen är medlemmar, har analyserat vad förslaget kan innebära för regional utveckling i EU:s regioner. Enligt CPMR:s analys innebär förslaget sammanfattningsvis ett minskat anslag av medel till sammanhållningspolitiken (EU:s regionalpolitik), ett ökat krav på tematisk koncentration för klimatåtgärder och en uppdelad finansiering till innovationsinvesteringar inom ramen för den så kallade komponent 5. Komponent 5 är ett tänkt riktat stöd för samverkan över gränserna kring regionala utvecklingsstrategier för regional smart specialisering.

De tematiska målen för sammanhållningspolitiken kommer att gå från elva till fem. Enligt CPMR skulle det finska förslaget för Sverige innebära en minskning av anslag mellan 10 till 15 procent i jämförelse med nuvarande programperiod. I förslaget ska medlemsländerna allokera minst 85 procent av ERUF-medlen (Europeiska regionala utvecklingsfonden) till delmål 1 och 2, det vill säga inom ramen för forskning och innovation respektive miljö-och klimatområdet.

Då Brexit, processen om Storbritanniens utträde ur EU, tog mycket plats från toppmötet innan årsskiftet antogs inga slutsatser om långtidsbudgeten så det återstår för EU-institutionerna att fortsätta förhandla fram lösningar. Kroatien som innehar EU:s ordförandeskap under våren 2020 har därför en viktig uppgift att leda kommande budgetförhandlingar i Ministerrådet.

I korthet sammanfattas här CPMR:s huvudsakliga intryck av det finska ordförandeskapets budgetförslag som presenterades innan årsskiftet 2020:

  • CPMR håller inte med det finska förslaget om att minska EU:s budget till 1.07% av EU:s bruttonationalinkomst, vilket är lägre än de 1,11% som initialt presenterades av EU-kommissionen.
  • CPMR anser att den föreslagna minskningen av 18% av budgeten till fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, inte är att föredra. Minskningen gör det omöjligt för CEF att uppfylla dess uppdrag och färdigställa det Transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, i tid.
  • Att finansiella resurser för målet inom investeringar för jobb och tillväxt som en del av sammanhållningspolitiken minskar med 2,8% riskerar att äventyra en av de viktigaste delarna inom det europeiska projektet.
  • Gränsöverskridande innovationsinvesteringar kan vara i riskzonen eftersom det föreslagna systemet kan till leda till en övergripande minskning av resurserna till komponent 5 från 970 miljoner euro till 500 miljoner euro.
  • Det finska förslaget innebär att medlemsstaterna själva kan avgöra vilken nivå av tematisk koncentration man vill ha på nationell eller regional nivå, det vill säga hur stor andel man ska satsa på de olika politiska prioriteringarna, vilket enligt CPMR kan skapa obalans mellan EU:s olika regioner.

/Ozan Yucel

Läs CPMR:s analys i sin helhet här

29 Jan 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information