EU föreslår stödåtgärder till företag till följd av Coronaviruset

EU-kommissionen föreslår att medlemsstaterna nyttjar oanvända strukturfondsmedel till att stödja företag för att dämpa ekonomiska konsekvenser till följd av Coronaviruset. För Sveriges del handlar det om cirka 460 miljoner kronor avsatta för regionala utvecklingsprojekt under året, men som ännu inte nyttjats och istället skulle kunna riktas om.

Investeringsinitiativet Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) handlar om att frigöra befintligt kapital för investeringar i hälsosektorn, samt till små- och medelstora företag inom branscher såsom besöks-, evenemangs och transportsektorn som drabbats hårdast av Coronavirusets utbrott. Totalt hoppas EU-kommissionen kunna mobilisera strukturfondsreserver på närmare 370 miljarder kronor till omedelbara stimulanspaket.

Ökad flexibilitet och undantag

Samtidigt ska mer flexibla statsstödsregler tillämpas och EU-kommissionen har därför inrättat ett snabbspår för handläggning av undantagsansökningar. Lagförslaget CRII innebär en del tilläggsändringar i de nuvarande gemensamma fondförordningarna 2014–2020 för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska sammanhållningsfonden (SF). Bland annat blir det möjlighet att skriva om programmen och flytta om resurser mellan olika prioriterade insatsområden utan godkännande från EU-kommissionen. En betydelsefull ändring är att direktstöd till företag för driftskostnader tillåts.

Norra Sveriges hållning

För Sveriges del handlar det med europeiska måttmätt inte om en så stor andel resurser. Men för norra Sverige har strukturfonderna en avgörande betydelse för det regionala utvecklingsarbetet. Pengar som nu skulle kunna riktas om för att dämpa effekterna av Coronakrisen. Besöksnäringen är bland annat väldigt hårt drabbat av virusutbrottets konsekvenser med minskat resande och utebliven efterfrågan. För att undvika konkurser runtom i landet behövs olika typer av akuta stödåtgärder.

Europaforum norra Sverige antog därför den 23 mars ett yttrande om att välkomna EU-kommissionens initiativ att nyttja oanvända regionala utvecklingsmedel till att stötta små- och medelstora företag. Samtidigt vill politikerna på lokal och regional nivå värna om det befintliga systemet för regional utveckling med partnerskap på regional nivå. Särskilt viktigt är också att den extra allokeringen av strukturfondsmedel som norra Sverige har att tillgå på grund av sina särskilda territoriella förutsättningar också fortsättningsvis går till att stödja företag i norra Sverige.

En särskild arbetsgrupp med kontaktpersoner på högsta nivå från medlemsländerna och EU-kommissionen har tillsatts för att säkerställa åtgärder inom ramen för det nya förslaget. Lagstiftningen beräknas vara klar om någon vecka så snart Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har kommit överens om de slutgiltiga formuleringarna, och sen återstår det att se hur Sverige väljer att hantera möjligheten till akuta stödåtgärder via strukturfonderna.

/Signe Johansson, Ozan Yucel och John Kostet

Läs initiativet i sin helhet här eller en sammanfattad version här.

Läs Europaforum norra Sveriges yttrande om initiativet här.

24 Mar 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information