EU-kommissionens rapport om hur Covid-19 påverkar EU:s handel

I en rapport analyserar EU-kommissionens generaldirektorat för handelspolitik, DG Trade, hur Covid-19 påverkar EU:s handel. På grund av att företag inte producerar som tidigare samt att resor och människors rörelsemönster begränsas, står EU inför drastiskt minskad ekonomin med en ökande reducering av hushållens konsumtion, investeringar och internationella utbyten.

Rapportens resultat

I rapporten förutsägs den globala handelns import och export av varor och tjänster minska med 9,7 % under 2020 jämfört med före Coronakrisen. För EU:s medlemsländer innebär detta en minskning med 9,2 % av EU:s export av varor och tjänster samt en minskning med 8,8 % av importen. I absoluta tal, jämfört med den senaste tillgängliga statistiken, uppgår detta till en minskning av exporten med cirka 285 miljarder euro och av importen med 240 miljarder euro, sett till varor och tjänster tillsammans.

Exporten av tjänster och handel, förutom energi, visar sig dock vara mindre påverkad än tillverkningssektorerna, där man för tillverkningsindustrin befarar en minskning av exporten till över 10 %. Speciellt visar sig transportutrustning och elektriska maskiner vara mer negativt påverkade, enligt EU-kommissionen.

Enligt World Trade Organization, WTO, riskprognos riskerar den europeiska exporten på regional nivå att minska med mellan 12–33 % medan importen på regional nivå riskerar att minska med mellan 10–25 %. Detta beroende på faktorer såsom världens totala BNP till följd av Coronapandemin samt hur utdragen och allvarlig krisen visar sig vara.

Nästa steg

EU-kommissionens analytiker på DG Trade kommer att fortsätta att övervaka de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 på EU:s handel. På grund av den osäkra situation som Covid-19 ger upphov till kan den nuvarande handelsprognosen förändras, varvid nya handelsprognoser kan presenteras senare i vår.

/Ozan Yücel

Läs rapporten i sin helhet här.

06 Maj 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information