EU-toppmöte om ekonomisk återhämtning utan nytt förslag till EU:s långtidsbudget i sikte

EU satsar 540 miljarder euro på ett flertal initiativ för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbrott medan EU-kommissionen omarbetar förslaget till EU:s långtidsbudget, inklusive EU:s sammanhållningspolitik med dess struktur- och investeringsfonder viktiga för norra Sverige. Men ännu dröjer det innan ett nytt förslag till EU:s långtidsbudget presenteras.

Vid det Europeiska rådets toppmöte den 23 april, som kom att handla mycket om Europas ekonomiska återhämtning i Coronavirusets fotspår, togs inga gemensamma slutsatser i och med att ländernas stats- och regeringschefer inte var eniga om nödvändiga mått och steg att ta. Rådets ordförande Charles Michel sammanfattade istället själv diskussionerna och de överenskommelser som gjordes.

Michel bekräftade att rådet välkomnar förslaget till en gemensam färdplan för att lätta på restriktioner och påbörja ekonomisk återhämtning, samt att rådet ger sitt stöd till de tre åtgärder som tidigare diskuterats bland annat i Eurogruppen där länderna med den gemensamma Euron sitter. Åtgärderna består av en särskild budgetpost för insatser inom ramen för den Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), inrättandet av en europeisk arbetslöshetsförsäkring (SURE), samt ett särskilt investeringspaket för små- och medelstora företag via Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Rådet enades också om att fortsätta arbetet med att ta fram en särskild återhämtningsfond, en så kallad Coronafond, riktad till de mest drabbade sektorerna och geografiska områdena i Europa. Ett nödvändigt och brådskande initiativ enligt Michel som anser att fonden måste vara tillräckligt stor för att kunna göra reell skillnad. EU-kommissionen fick i uppdrag att analysera behov av ekonomiskt stöd och lägga fram ett förslag så snart som möjligt.

Den Eurofond som tidigare diskuterats efter den stora ekonomiska krisen, med stora motsättningar i Eurogruppen, utgör en grund för denna så kallade Coronafond tänkt att omfatta alla länder i EU till stöd för de mest drabbade länderna i spåren av Coronapandemin. Finansiering och koppling till liggande budgetförslag i EU för kommande programperiod är dock oklart, för EU-kommissionen att återkomma om.

Vad som återstår att se är hur EU-kommissionens förslag till EU:s fleråriga budgetram för åren 2021–2027 kommer att anpassas för att medlemsländerna ska lyckas tackla pågående kris och dess långtgående konsekvenser. Europaparlamentet och ett flertal medlemsstater räknar med att nödvändiga investeringar kommer att kräva en större EU-budget än vad som tidigare föreslagits. Något som skulle ha presenterats av EU-kommissionen under slutet på april efter toppmötet, men som alltså ännu inte är färdigt ännu.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ska i veckan ha sagt att ett nytt budgetförslag inte är redo att presenteras i nuläget och att hon inte uttalar sig om när det väntas ske.
För norra Sveriges del spelar EU:s struktur- och investeringsfonder en avgörande roll för arbetet med regional utveckling och North Sweden bevakar särskilt förhandlingarna om storleken och utformningen av EU:s sammanhållningspolitik för den kommande programperioden 2021–2027.

Läs mer om EU:s regionalpolitik till följd av Coronaviruset här.
Läs mer om coronavirusets påverkan på fler av North Swedens policyfrågor här.

/John Kostet

06 Maj 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information