Europeisk gruppering för territoriellt samarbete i Kvarkenregionen

Den 26 november godkände Finlands och Sveriges regeringar inrättandet av ett EGTS-område i Kvarkenregionen, det vill säga en Europeisk gruppering för territoriellt samarbete med det gränsregionala samarbetsforumet Kvarkenrådet som företrädare. Från Sverige deltar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun.

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS)  

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete, även kallat ett EGTS-område, kan bildas av parter från minst två medlemsstater. Syftet med ett EGTS-område är att främja gränsöverskridande, transnationellt och regionalt samarbete mellan medlemsstaterna och deras regionala och lokala myndigheter. Förordningen om EGTS antogs av EU 2006 i syfte att främja territoriellt samarbete mellan medlemsstaterna. Till skillnad från vissa andra gränsöverskridande samarbeten inom EU, exempelvis kommittéer eller nätverk, är ett EGTS-område en juridisk person med möjlighet att exempelvis anställda personal, äga egendom och söka EU-medel.  Det finns i dagsläget cirka 70 olika EGTS-områden i EU som arbetar med alltifrån gränsregionalt miljöskydd till nationsöverskridande transportlösningar.  

Kvarkenrådets EGTS 

Beslutet om ett EGTS-område i Kvarkenregionen, det vill säga sunden mellan Västerbotten och Österbotten, innebär att det första helnordiska EGTS-området nu är på plats. Beslutet innebär att Kvarkenrådet, som arbetat med gränsregional samverkan sedan 1972, får en ny juridisk verksamhetsform och organisationsstruktur. Syftet är att fortsätta stärka det gränsregionala samarbetet i Kvarkenregionen med målet att bli en föregångare inom EU:s och de nordiska ländernas sammanhållningspolitik. Det gränsregionala samarbetet kommer bland annat fokusera på trafikförbindelser, miljöfrågor, hälso- och sjukvård samt forskning och utbildning. Kvarkenrådets EGTS består av sju finska och tre svenska medlemmar, där de sistnämnda innefattar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun. De finska medlemmarna utgörs av Österbottens förbund, Vasa stad, Jakobstads stad, Södra Österbottens förbund. Seinajoki stad, Mellersta Österbottens förbund och Karleby stad.  

/Elin Johnson

02 Dec 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information