Förstudie klar för arktisk investeringsplattform

Sammanför allt tillgängligt kapital med all tillgänglig expertis i de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland till en gemensam investeringsplattform för att maximera tillväxtpotentialen i det europeiska Arktis. En vision som regionerna nu hoppas realisera med stöd av EU vilket följs med intresse av Europeiska investeringsbanken.

Behov av kapital för investeringar i norra Europa

OECD:s studie av de nordliga glesbefolkade områdena i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, slog bland annat fast att små och medelstora företag i norr behöver bättre tillgång till internationella affärsnätverk och riskvilligt kapital. Även EU-kommissionens rapport om investeringsbehoven i Arktis 2018 visar på en enorm underutnyttjad potential som skulle kunna förverkligas genom ett bättre gränsöverskridande samarbete, särskilt vad gäller kapitalförsörjning och utvecklingen av olika finansiella instrument i områden med stora ytor och liten befolkning.

Det är bakgrunden till förstudien som initierades av NSPA och som North Sweden varit en aktiv part i att synliggöra och skapa intresse kring. Den av North Sweden initierade OECD-studien lyfter överlag fram behovet av ökade investeringar utifrån mer gränsöverskridande samverkan kring smart specialisering i NSPA. Det, tillsammans med NSPA:s engagemang i EU:s arktiska samrådsprocess och intresset från Europeiska Investeringsbanken, EIB, gjorde att NSPA engagerade sig i det arbete där den nu presenterade rapporten är ett första steg mot en så Arktisk Investeringsplattform.

Ökade investeringsmöjligheter med i EU:s egna arktiska regioner

Med stöd av Interreg Nord, har finska Lappland koordinerat studien som undersökt behov och tittat på möjligheter att samordna stödsystemen i de olika länderna i en gemensam gränsöverskridande struktur.

Förslaget är nu att så snart som möjligt gå vidare med ett genomförande för att i tre steg skapa en plattform för gemensamt investeringsfrämjande, gemensam teknisk och finansiell rådgivning, samt gemensam uppväxling av kapital med finansiella instrument såsom exempelvis via Europeiska investeringsbanken, EIB, eller InvestEU.

Genom ett mer fördjupat och strukturerat samarbete mellan intermediärer i regionerna är det övergripande målet med en arktisk investeringsplattform att tillsammans attrahera mer investeringar, koordinera olika typer av finansiering efter behov och kunna växla upp mer kapital med extern finansiering, samt öka internationaliseringsgraden och tillväxten bland små- och medelstora företag.

Läs nyckelbudskapen i förstudien och färdplanen

Läs den slutgiltiga rapporten av förstudien som nu är klar

/John Kostet

10 Feb 2020 NSPA Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information