North Swedens informationsevent om framtidens flyg

Den 29 oktober arrangerade North Sweden en digital informationsträff för norra Sveriges aktörer om vilka möjligheter som finns på EU-nivå för utvecklingen av framtidens hållbara flyg. Webbinariet lyfte både EU:s aktuella initiativ på området som kommer att påverka norra Sverige samt finansieringsmöjligheter för de utvecklingsprojekt som pågår i regionen.

För att nå målet om att bli en klimatneutral kontinent 2050 ligger omställningen av transportsektorn högt på EU:s agenda. Det syns både i den lagstiftning som EU bereder och i kommande finansieringsmöjligheter för projekt i nästa programperiod 2021–2027. Norra Sverige har en nyckelroll i Europas omställning till hållbara flygtransporter tack vare regionernas resurser för biobaserat flygplansbränsle och kapacitet för teknikutveckling samt inom testverksamhet. 

EU:s policy för framtidens flyg 

Lotta Rönström, senior rådgivare och ansvarig för EU:s klimat- och energipolitik samt transportpolitik på North Sweden, började med att ge en bakgrund till EU:s policy för framtidens flyg. Hon berättade bland annat om EU-kommissionens initiativ kring integrering av energisystem där målet är att sammanföra olika sektorer såsom transport, industri och byggnader för att mer effektivt nå målen inom ramen för den europeiska gröna given. Som ett led i att minska transportsektorns klimatpåverkan har EU-kommissionen även lanserat initiativet ReFuelEU Aviation (som en del av deras arbetsprogram för 2020), vilket bland annat syftar på att öka utbudet och efterfrågan på hållbart flygbränsle inom EU. Med anledning av det har ett öppet samråd om hållbara flygbränslen pågått fram till den 28 oktober, där Europaforum Norra Sverige (EFNS) har tagit fram en position med synpunkter viktiga att beakta utifrån norra Sveriges perspektiv. Vidare lyfte Lotta upp EU:s initiativ på “Fit for 55”, vilket syftar till att granska och revidera all relevant lagstiftning i enlighet med EU-kommissionens förslag om 55 procents minskning av växthusutsläpp fram till 2030.  

EU:s finansieringsmöjligheter för en hållbar flygsektor 

Vidare presenterade Niklas Johansson, senior rådgivare och ansvarig för forskning- och innovation (FoI) och industriell omvandling på North Sweden, EU:s olika finansieringsmöjligheter i nästa programperiod 2021–2027. Niklas gav en bakgrund till skillnaderna mellan kompensatoriska och konkurrensutsatta medel, det vill säga strukturfonderna och sektorsprogrammen där aktörer i norra Sverige är bra på att använda dessa finansieringskällor för flygets gröna omställning. Det sistnämnda bygger på tematiska utlysningar baserat på EU:s prioriteringar där Horisont Europa är det största av EU:s verktyg för att finansiera den gröna omställningen. En viktig prioritering är klimat- och miljösatsningar inom ramen för den europeiska gröna given, vilket i Horisont Europa återspeglas i en aktuell utlysning med åtta prioriteringar på klimatåtgärder inom forskning och innovation. Under 2021–2022 planeras utlysningar på området för hållbara flyg och biodrivet flygbränsle, där en utlysning på en miljard euro löper ut redan den 26 januari 2021. Vidare lyfte Niklas EU Innovation Fund som ska finansiera forskning och innovation för att göra EU klimatneutralt till 2050. Där ingår satsningar på testbäddar inom fyra insatsområden: 1) energiintensiva industrier 2) förnyelsebar energiproduktion 3) energiinlagring samt 4) infånga och lagra koldioxid. 

Samverkansbehov och vikten av ett regionalt perspektiv 

Eventet avslutades med en öppen diskussion där drygt 40 deltagare diskuterade utmaningar och möjligheter gällande flygets gröna omställning i norra Sverige. En fråga som lyftes var vilka samverkansbehov som finns i norr kopplat till EU-arenan. Det konstaterades att det är viktigt att dra nytta av de många och ofta innovativa aktörer som finns på både forskningssidan och näringslivssidan, och inte minst de regionala flygplatserna, men även att titta efter samarbetsmöjligheter med våra grannländer. En utökad samverkan sågs som särskilt viktigt då Horisont-utlysningarna i nästa programperiod generellt sett är inriktat på större projektsatsningar.  

Vidare diskuterades det huruvida EU:s policy inom hållbara flyg ligger i rätt riktning för norra Sverige. Det betonades att norra Sverige har goda förutsättningar för produktion av biodrivmedel från rest- och sidoströmmar från skogsindustrin, men att det krävs en tydlig regional dimension i att policyutformningen. Gällande just skogsbaserat biodrivmedel krävs också en förståelse för hela värdekedjan, från skog till slutprodukt, för att säkerställa en tillförlitlig och långsiktigt hållbar produktion. Avslutningsvis diskuterades det vilka resurser aktörerna på hemmaplan behöver för ökat stöd gällande EU-arenan. Det efterfrågades bland annat extra hjälp i att hitta potentiella samarbetspartners i Europa som arbetar med liknande satsningar på hållbara flyg.  

Läs mer om Europaforum norra Sveriges position om hållbara flygbränslen här 

/Elin Johnson och Elvira Ahlring

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information