NSPA:s Brysselkontor mötte EU:s nya arktiska ambassadör

Den 16 juni träffade Brysselkontoren för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, EU:s nya arktiska ambassadör, Michael Mann, för första gången. Den framtida dialogen med Michael Mann kommer bli mycket viktig för NSPA då han kommer att arbeta med revideringen av EU:s arktiska strategi tillsammans med EU-kommissionen. Det var därför givande att höra att den arktiska ambassadören delar många av NSPA:s synpunkter, bland annat vikten av en hållbar utveckling i det europeiska Arktis.

Virtuellt möte med EU:s andra Arktiska Ambassadör

Den 16 juni bjöd North Sweden in till möte för NSPA:s Brysselkontor med EU:s nyligen utsedda arktiska ambassadör, Michael Mann. Mötet fick, som så mycket annat, ske virtuellt på distans och var det första mötet med den nya ambassadören. På bilden syns företrädare för NSPA:s EU-kontor för norra Sverige, Finland och Norge och EU:s arktiska ambassadör Michael Mann i mitten, längst upp på en delad skärmbild.

Michael är EU:s andra formella arktiska ambassadör, eller EU Ambassador at Large for the Arctic som den engelska titeln lyder. Positionen inrättades i och med den nuvarande integrerade arktiska policyn för EU från 2016, som NSPA var engagerat i arbetet med. Det är ett uttryck för EU:s ökande engagemang i de arktiska frågorna och områdena i Arktis till vilka norra Sverige, Finland och Norge hör.

Michael, som från början är journalist på Financial Times och varit medarbetare till EU:s första Höga Representant för utrikes frågor, Cathrine Ashton, och nu senast ambassadör för EU till Island, berättade inledningsvis att han vill öka synligheten av Arktis i de europeiska institutionerna, där han noterat ett stort intresse vid de möten som han hittills anordnat. Han lyfte också fram den resa han och Cathrine Ashton 2012 gjorde till bland annat Kiruna under Sveriges ordförandeskap i Arktiska Rådet, som en upplevelse som etablerade hans intresse för de arktiska frågorna.

Fokus på hållbar utveckling i den arktiska regionen

Vid diskussion om en hållbar utveckling i Arktis, framhöll representanterna från NSPA vikten av just detta och att det är viktigt att tydliggöra för omvärlden att det inte är aktiviteter i Arktis som står för klimatutmaningarna, utan att det är ett globalt problem. Likaså kräver stabilitet och fredlig samverkan i Arktis att EU stöttar de lokala aktörerna och krafterna att kunna utvecklas och samverka över gränserna.

En fortsatt strategi för hållbar utveckling behövs i och med den Europeiska Gröna Given som den nuvarande EU-kommissionen lanserat och inte minst också med tanke på den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19. Michael höll med och sa att återhämtningen måste vara grön då den gröna given ska prägla all EU-politik och fokus även för Arktis måste vara långsiktigt hållbar utveckling i dialog med berörda aktörer och regioner.

Han var därför väldigt glad för att kunna fortsätta den goda samverkan med NSPA som etablerats i EU. Inledningsvis har den nya EU-kommissionen inte lyft fram de arktiska frågorna, men det är oundvikligt att det kommer och från såväl Ministerrådet som Europaparlamentet finns ett tryck och intresse för ett omtag i den arktiska politiken.

Uppdatering av nuvarande EU arktiska policy på gång

Förberedelser pågår för att ta fram en uppdaterad Arktisk policy eller ännu hellre en mer konkret strategi att bygga EU:s arbete på. Det sker i samspel mellan Utrikestjänsten i EU genom den arktiska ambassadören och EU-kommissionen under ledning av den maritima enheten som samordnar övriga direktorat. Redan under juli till oktober planeras ett samråd att gå ut för aktörer och regioner med ett frågebatteri att ge sin syn på kring nuvarande och kommande EU-arktiska politik. Michael Mann påpekade vikten av att, precis som NSPA förordar, bygga på den redan existerande arktiska politiken med fokus på miljö, hållbar utveckling och internationell samverkan i Arktis. 

NSPA:s representanter passade på att belysa nätverkets engagemang och hur det påverkat nuvarande EU-policy och den fortsatta aktörsdialog kring EU:s investeringar i Arktis som följde och resulterade i det första ”EU Arctic Forum” i Umeå 2019, att nu följa upp och bygga vidare på. Nätverket välkomnar en fortsatt god dialog och nästa steg är att, också i enlighet med diskussioner vid senaste styrgruppen för NSPA, anordna ett större möte mellan NSPA:s politik och Michael Mann med flera arktiska företrädare i EU, som kommer att spela en avgörande roll för hur EU formar sin Arktispolitik som i sin tur kopplar till en rad politikområden av vikt för inte minst norra Sveriges möjligheter att få stöd från och att kunna bidra till EU.

/Mikael Janson & Julia Hanson

Läs mer om dialogen med EU utifrån nuvarande arktiska policy här

Läs om EU Arctic Forum i Umeå här

Läs om NSPA styrgrupps senaste möte här

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information