Stöd för ökad delaktighet i regionalpolitik

EU-kommissionen utlyser stöd till organisationer för nya innovativa åtgärder eller verktyg som engagerar fler medborgare i genomförandet av EU:s regionalpolitik och vill därför ha in projektförslag. Lämna in en projektansökan senast den 1 juni!

Syfte och mål

Syftet är att uppmuntra och stödja europeiska medborgares engagemang i EU:s sammanhållningspolitik för att åstadkomma ett bättre genomförande och en stark känsla av delaktighet och ägarskap av dess resultat.

Målet med utlysningen är att stödja projekt som skapar bättre förutsättningar för medborgare eller idéburna organisationer att delta aktivt i utformningen, genomförandet och uppföljningen av sammanhållningspolitiken. De utvalda projekten kommer att främja medborgares aktiva deltagande i ett operativt program eller mot ett politiskt mål som omfattas av programmet.

Urval och medfinansiering

EU-kommissionen baserar urvalet på förslagets kvalitet och planerade verksamhet. Prioritet kommer att ges till projektförslag som utvecklar nya verktyg som stödjer ökat engagemang, alternativt en utbyggnad av befintliga verktyg eller verksamheter som stärker eller breddar medborgares engagemang. Total budget för medfinansiering av projekt är 375 000 euro, varav varje enskilt projektbidrag får uppgå till 25 000 euro.

Ansökan

  • Endast icke-vindrivande organisationer är berättigade att söka stöd
  • Projektansökan lämnas in senast den 1 juni 2020
  • Projektansökan lämnas in skriftligen via formuläret nedan
  • Projektansökan kan vara skriven på ett av EU:s officiella språk.

/Ozan Yücel

Ansökningsformuläret finns här.

För mer information klicka här.

20 Maj 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information