Svara på samråd om EU:s jordbrukspolitik

Vilken betydelse har EU:s gemensamma jordbrukspolitik för landsbygdernas utveckling? Hur påverkar direktstöden jordbrukares inkomstnivåer? Dessa frågor tar EU-kommissionen sig an i ett samråd om EU:s jordbrukspolitik och dess inverkan på landsbygdernas sociala och ekonomiska utveckling. Svara senast 20 november 2020!

EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP) är gemensam för alla medlemsländer och bygger på ett tvåpelarsystem. Pelare ett behandlar direktstöd och marknadsåtgärder och pelare två berör landsbygdsutveckling. Just nu pågår arbetet med revideringen av CAP inför nästa programperiod, där EU-kommissionen under 2018 lade fram ett förslag för hur CAP bör formas efter 2020.

Samrådet om EU:s jordbrukspolitik ska utforska direktstödens betydelse för landsbygdernas samhälle och ekonomi, det vill säga den första pelaren i CAP. EU-kommissionen vill nu analysera de socioekonomiska effekterna på landsbygdens utveckling. Konsultationen kommer främst att undersöka åtgärder som främjar ekonomisk utveckling och social delaktighet, samt vad som verkar bidra till minskad fattigdom. Vidare kommer direktstödet till bönderna analyseras för att undersöka om det motverkar inkomstklyftor och bidrar till ett diversifierat jordbruk.

Läs mer om samrådet här. 

/Elvira Ahlring

07 Okt 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information