Tyck till i EU:s samråd om utbyggnad av bredbandsnät

Hur har riktlinjerna för statligt stöd för bredband fungerat? Det är den fråga som står i fokus när EU-kommissionen nu lanserar ett samråd gällande utbyggnaden av bredbandsnätet, vilket är av stor vikt för norra Sverige. Svara på samrådet senast 5 januari!

Under år 2013 och 2014 antogs riktlinjerna för statligt stöd på bredbandsområden. Förutom att hålla ned kostnaderna för en utbyggnation, upprättades specifika villkor gällande fördelningen av offentliga medel så att fler har tillgång till snabbt bredband. Rent konkret handlar det om att säkerställa bredband och snabb internetuppkoppling i områden med lågt marknadsintresse, vilket ofta är lands- och glesbygdsområden. Att skapa modern infrastruktur på alla platser är nödvändigt ur många avseenden, inte minst för att öka social sammanhållning och minska den “digitala klyftan” i unionen. Det är därför viktigt att säkerställa att det offentliga stödet även distribueras till avlägsna regioner så att alla får tillgång till bredbandsnät.

Nu är reglerna för statligt stöd på bredbandsområden under revidering och EU-kommissionen välkomnar synpunkter för att utvärdera de nuvarande reglerna. De kommer utgå från tre huvudpunkter:

  1. Fungerar reglerna som det var tänkt?
  2. Kan reglera hantera den tekniska utvecklingen?
  3. Är reglerna tillräckligt för att tillgodose nya EU-mål?

EU-kommissionen kommer även analysera hur väl de nuvarande reglerna går i linje med de teknologiska utvecklingarna som ska ligga till grund för EU:s digitala framtid.

Läs mer om samrådet här.

/ Elvira Ahlring

07 Okt 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information