Tyck till om EU:s planerade revidering av bredbandsregler och en utvärdering av statsstöd till distribuering av bredbandsnät

Nu är det möjligt att lägga fram synpunkter inom ramen för två samråd gällande bredband, viktiga för utveckling av glesbygdsområden och landsbygd i norra Sverige: utvärdering av EU:s statsstöd till bredbandsnätutrustning, att svara på senast den 11 augusti samt revidering av regler gällande höghastighetsbredband, att svara på senast den 17 juli.

Revidering av regler gällande höghastighetsbredband

EU:s regler gällande höghastighetsbredband ämnar möjliggöra en snabb internettäckning för invånare i hela EU genom att reducera relaterade kostnader. De nya reglerna ska: möjliggöra en snabbare och mer effektiv utspridning av nätverk av hög kapacitet, inklusive fiber och 5G, säkerställa att de överensstämmer med det så kallade European Electronic Communications Code och utforska potentiella miljöskyddsåtgärder. Initiativet ska förnya reglerna i takt med att marknaden, teknologin och regelverk utvecklas.

Just nu är det möjligt att svara på färdplanen, det vill säga hur EU-kommissionen ska arbeta vidare med frågan. Därefter öppnar en offentlig konsultation, under tredje kvartalet 2020, där kommissionen tar frågan vidare och vidareutvecklar konsultationen samt vill ha in ytterligare synpunkter. Kommissionens antagande är planerat för fjärde kvartalet 2021. Svara på färdplanen senast den 17 juli.

Läs mer och svara på färdplanen här

Utvärdering av EU:s statsstöd till distribuering av bredbandsnät

Regler för statligt stöd inom bredbandssektorn syftar till att stötta utvecklingen av höghastighetsbredbandsnätverk som är konkurrensdrivna. Detta säkerställer att offentliga medel riktas till de områden som behöver dem som mest, framförallt landsbygds- och glesbygdsregioner. Därtill förhindras privata investeringar från att slås ut från marknaden. Utvärderingen ska utvärdera ifall reglerna: fungerar som de borde, ifall de svarar mot tekniska utvecklingar och ifall de är tillräckliga för att möta EU:s objektiv.

Just nu är det möjligt att svara på färdplanen, det vill säga hur EU-kommissionen ska arbeta vidare med frågan. Därefter öppnar en offentlig konsultation, under tredje kvartalet 2020, där kommissionen tar frågan vidare och vidareutvecklar konsultationen samt vill ha in ytterligare synpunkter. Kommissionens antagande är planerat för andra kvartalet 2021. Svara på färdplanen senast den 11 augusti.

Läs mer och svara på färdplanen här

/Julia Hanson

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information