Hur påverkas norra Sverige av EU:s återhämtningsplan?

För att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin har EU beslutat om en återhämtningsfond på 750 miljarder euro. Syftet med återhämtningsfonden är att starta om ekonomin och bygga ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa - men hur påverkar EU:s återhämtningsplan Norrbotten och Västerbotten? Det var temat för Europadirekt Norrbotten och Västerbottens webbinarium den 21 april.

För att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin har EU beslutat om en återhämtningsfond på 750 miljarder euro och i december 2020 godkändes EU:s nya långtidsbudget för 2021–2027. Tillsammans ska de finanspolitiska paketen starta om ekonomin och bygga ett grönt, motståndskraftigt och digitalt Europa - men hur påverkaSveriges nordligaste regioner; Norrbotten och Västerbotten av återhämtningsplanenDetta var temat för det webbinarium som ägde rum den 21 april och som anordnades av Europa Direkt Norr, organisationen som ger information om aktuella EU-frågor för målgrupper i Norrbotten och Västerbotten. Deltog i webbinariet gjorde Jens Mathiessen, ekonomisk rådgivare på EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentarikern Erik Bergkvist, Rickard Carstedt, regionråd vid Region Västerbotten och John Kostet från North Sweden European Office.  

Återhämtningsplanen i fokus för hela EU:s arbete 

Webbinariet inleddes med att Jens Mathiessen, ekonomisk rådgivare på EU-kommissionen i Sverige, talade om bakgrunden till EU:s återhämtningsplan från EU-kommissionens perspektiv. Han berättade att återhämtningsplanen är i fokus för hela EU:s arbete, där en snabb återhämtning är av stor vikt för EU-kommissionen, samtidigt som detta behöver ske i linje med både den digitala omställningen och den gröna given. Den ekonomiska kris som pandemin medfört har slagit olika hårt på EU:s medlemsländer, i länder som till exempel är beroende av sin turism och besöksnäring har coronapandemin inneburit svåra ekonomiska konsekvenser, vilket även innebär att det är dessa länder som kommer att få mest pengar, berättade Mathiessen 

Europaparlamentarikern Erik Bergkvist berättade om arbetet med återhämtningsplanerna i EU-parlamentet där förhoppningen är att alla länder snart ska få sina planer godkända. Bergkvist konstaterade att när man tittar på återhämtningsfonden, men även de andra nya instrumenten som Fonden för en rättvis omställning och taxonomin, så blir det väldigt tydligt att EU har ögonen på norra Sverige. Vi har snart fossilfri gruvverksamhet, batterifabriker och koldioxidfritt stål och allt detta har fått stor uppmärksamhet på EU-arenan, berättade Bergkvist. Vidare konstaterade han att det nu är viktigt att Sverige har en bra dialog kring återhämtningen, både på nationell, regional och lokal nivå. Vi har väldigt mycket framför oss och väldigt mycket av det som sker inom den gröna omställningen sker hos oss i norra Sverige. Det är väldigt roligt att få vara med om dettaavslutade Bergkvist 

Regionernas roll i den nationella återhämtningsplanen 

Även Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten, deltog i webbinariet och talade om pandemins påverkan på många branscher, men lyfte samtidigt att norra Sverige just nu har en enorm tillväxt. Han fortsatte med att betona hur viktigt det är att tillväxten tillvaratas, men att det också ställer högre krav på samhället att bygga strukturer som möjliggör en ny arbetsmarknad För det är just den förändringen vi ser växa fram i norra Sverige, konstaterade Carstedt. Samtidigt lyfte han att i Sveriges egna förhandlingar kring den nationella återhämtningen finns det en risk att Norrbotten och Västerbotten får för lite pengar, vilket på det stora hela riskerar ett stort resursglapp mellan landets regioner. För att förhindra denna utveckling behövs en god dialog mellan både regional och nationell nivå underströk Carstedt, i linje med Bergkvist. 

Webbinariet avslutades med att John Kostet från North Sweden European Office berättade om diskussionerna kring återhämtningsplanen från ett tjänstemannaperspektiv. Han började med att konstatera att möjligheterna att ställa om aldrig varit så stora med så mycket utvecklingsmedel tillgängliga, men att systemet som det ser ut nu är onödigt rörigt. Sammanhållningspolitiken i norra Sverige har länge präglats av löpande dialoger på olika nivåer om hur insatser ska utformas och hur pengar ska fördelas för att få bäst effekt. Men för återhämtningsarbetet har EU:s medlemsländer istället fått stor frihet att själva utforma hur planerna ska se ut, vilket har inneburit att förberedelserna med de olika investeringsverktygen har fragmenterats och att olika länder har inkluderat regionerna olika mycket i arbetet. Han berättade bland annat om hur processerna för att utforma återhämtningsplanerna har sett ut i vårt grannland Finland och Spanien, där regionerna fått delta i större utsträckning, men att regionerna i Sverige inte alls haft samma inflytande eller delaktighet. Kostet betonade att den största utmaningen nu med Sveriges återhämtning är att försöka koordinera alla verktyg för att effektivisera och skapa synergierSamtidigt finns alla förutsättningar för att det ska bli riktigt bra, även om det hade varit betydligt lättare om man fick träffas i verkligheten, avslutade Kostet 

Besök Europadirekt Norrs Facebooksida här.  

Läs mer om EU:s återhämtningsplan på EU-kommissionens hemsida här. 

27 Apr 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information