Norra Sverige om skogens roll i klimatarbetet i CPMR/Östersjökommissionen:s webbinarium

Den 21 januari organiserade CPMR/Östersjökommissionens arbetsgrupp för energi och klimat ett webbinarium om EU:s kommande skogsstrategi. Mötet var ett tillfälle för regionerna runt Östersjön att berätta om sina erfarenheter kring skog och skogsbruk som ett inspel i processen mot en ny strategi. EU-kommissionen representerades genom generaldirektoratet för miljö.

Som ett led i EU:s gröna giv planerar EU-kommissionen att presentera en ny skogsstrategi som ska utgå från strategin för biologisk mångfald, omfatta skogens hela kretslopp och främja skogens många tjänster. Med fokus på denna strategi arrangerade CPRM (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe)/Östersjökommissionens arbetsgrupp för energi och klimat ett webbinarium den 21 januari med representanter från EU-kommissionen, finsk nationell nivå, akademi och regionala aktörer. Den nya skogsstrategin är av stort intresse för de skogrika regionerna runt Östersjön och webbinariet utgjorde en möjlighet för de regionala aktörerna att föra fram sina perspektiv på arbetet med EU:s ambitiösa klimatpolitik och skogens roll i denna.

Claudia Olazabal, Head of Unit, EU-kommissionens generaldirektorat för miljö, berättade att det ligger ett stort politiskt fokus på skogen nu då den är ett avgörande ekosystem för såväl klimatet som biodiversitet. Olazabar underströk samtidigt vikten av skogens produktivitet och dess roll i övergången till en cirkulär bioekonomi som är en nyckelkomponent i den gröna given. Utmaningen blir, menade Olazabar, att hitta en balans mellan miljö, klimat, motståndskraft, bioekonomi och en levande landsbygd. Utifrån denna utmaning har EU-kommissionen utsett tre generaldirektorat som huvudansvariga för strategin – miljö, jordbruk och landsbygdsutveckling samt klimat.

Tomas Lundmark, Professor vid Umeå Universitet, presenterade utmaningar och möjligheter inom det framtida skogsbruket och underströk vikten av ett aktivt skogsbruk och skoglig tillväxt för ett effektivt klimatarbete. Han påminde om skogens roll i övergången till en cirkulär bioekonomi där virke, trävaror och biomassa kan ersätta fossila produkter. Lundmark konstaterade även att kolinbindning i skogslandskapet kan fortsätta att öka samtidigt som mängden biomassa som tillförs samhället också ökar, vilket har visats genom studier i Sverige, Norge och Finland.

Nils-Olov Lindfors, Regionråd, Region Norrbotten, berättade om erfarenheter i Norrbotten där man arbetat aktivt med skogens roll i den gröna omställningen och klimatarbetet under många år. Lindfors konstaterade att skogens upptag av koldioxidutsläpp står i direkt proportion till skogens produktivitet och att det finns stora möjligheter att öka produktiviteten, men att det då krävs incitament för skogsbrukarna. Han påpekade även att en stor del av den koldioxid som tas upp av skogen lagras i marken under lång tid. Lindfors betonade att det finns en enorm potential i de baltiska länderna inom skog och skogsbruk som är unik i världen och att det är viktigt att EU-kommissionen förstår de förutsättningar som finns.

Representanter för Östersjökommissionens regioner Helsinki-Uusimaa, Gävleborg, Kymenlaakso och Skåne delade också med sig av sina erfarenheter vid webbinariet. Några faktorer som togs upp var behovet av att främja en regional platsbaserad strategi och skogarnas mångfunktionella roll (kolsänkor, biologisk mångfald, industri, rekreation, hälsa, turism etc), hållbar skogsförvaltning, behovet av investeringar i kompetens och FoU samt behovet av en samordnad och sammanhängande skogsrelaterad EU-politik.

Claudia Olazabal berättade att ett samråd just öppnat kring den kommande skogsstrategin, vilket ger möjlighet för alla aktörer att skicka in sina inspel i processen. Strategin planeras att presenteras senare i vår.

/Lotta Rönström

Läs mer om samrådet kring skogsstrategin här. 

Läs mer om CPRM:s webbinarium här. 

Läs mer om talarnas PowerPoint-presentationer här. 

Läs mer om CPMR BSC:s concept note här. 

Läs mer om EFNS position om skogens klimatnytta här. 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information