Ny vision för Europas landsbygd lanserad i dagarna

Starka, hållbara, livskraftiga och sammankopplade landsbygdsområden är devisen i EU-kommissionens nya vision för Europas landsbygd som nu lagts fram tillsammans med förslag för en landsbygdspakt och en handlingsplan. Målet är att skapa bättre förutsättningar för landsbygden att kunna hantera svåra utmaningar som globalisering, urbanisering och åldrande befolkning. Visionen bygger på ett antal framtidsstudier och ett öppet samråd i vilket North Sweden deltog i med politiska ställningstaganden från Europaforum norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Megatrender och utmaningar i kombination med de möjligheter som digital och grön omställning medför, kräver mer platsanpassade strategier och åtgärder som tar hänsyn till och tillvaratar varje territoriums egna behov och styrkor. Det är något som norra Sverige ofta framfört som särskilt viktigt i utformandet av EU:s politik och investeringsverktyg, och ett grundläggande resonemang som nu visionen för EU:s landsbygd tar sin utgångspunkt från. Europas regioner ser väldigt olika ut, och mångfalden av olika områden med skilda förutsättningar kräver en sammanhållen strategi, en flexibel verktygslåda och en bred samverkan mellan aktörer på olika nivåer.

Vision, pakt och handlingsplan

EU-kommissionens förslag till policypaket för att förverkliga visionen består dels av en pakt, dels av en handlingsplan. Den nya landsbygdspakten ska presenteras i detalj senare under året och kommer då att involvera aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå för att tillsammans försöka bidra till mer ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Kommissionen kommer i sin tur nyttja befintliga nätverk för att utbyta idéer och erfarenheter. North Sweden kommer fortsätta att följa utvecklingen noga och bidra med inspel om norra Sveriges särskilda behov och möjligheter via olika nätverk.

Själva handlingsplanen omfattar fyra åtgärdsområden och inom varje område utvecklas ett antal olika flaggskeppsinitiativ för att leda utvecklingen. 1) Förbättrad tillgång till tjänster och främjande av social innovation. 2) Förbättrad sammankoppling via satsningar på transport- och digital infrastruktur. 3) Klimat-, miljömässig och social resiliens genom nya arbetsmetoder och utbildning. 4) Ökad livskraft genom ett mer diversifierat näringsliv och utveckling av jordbrukssektorn och livsmedelsproduktionen, samt ökad landsbygdsturism.

Vad gäller näringslivets potential på landsbygden så är det positivt för norra Sverige att skogsbruk i flera delar vid sidan om jordbruket pekas ut som en viktig sektor för landsbygdsutveckling och i arbetet att motverka klimatförändringar. Mindre positivt är att bergsbruk med mineralutvinning och förädling knappt nämns, trots det uppenbara platsberoendet för gruvsektorn och råvaruförsörjningens avgörande roll för EU:s gröna omställning med elektrifiering och klimatsmarta lösningar.

EU-kommissionen ska stödja genomförandet och föra en löpande dialog med medlemsstaterna och aktörerna på landsbygden, samt föreslå att det för EU-politik införs en så kallad landsbygdssäkring som gör att varje beslut behöver ta hänsyn till ett landsbygdsperspektiv. Därtill ska ett observationsorgan för landsbygden inrättas för att förbättra insamling och analys av data, vilken ska ge bättre underlag för beslut som rör landsbygdsutveckling. Det senare är en högaktuell fråga som ofta diskuterats, inte minst i norra Sverige där det ofta upplevs att statistiken inte riktigt fångar de särskilda strukturella utmaningar som gleshet medför.

Flertal frågetecken återstår

Enligt EU-kommissionens definition av landsbygd bor idag cirka 96 miljoner av EU:s invånare på landsbygd på en yta som täcker drygt 45 procent av unionens landområde. Definitionen på vad som är landsbygd är något omstridd och landsbygder ser så väldigt olika ut runtom i Europa, så är det svårt att generalisera och riktigt få en uppfattning om vad som är landsbygdens gemensamma förutsättningar vad gäller exempelvis demografi, infrastruktur och ekonomisk utveckling. Det är också något oklart vilka drivkrafter och framgångsfaktorer för utveckling och innovation som skiljer arbetet i stad och land åt på ett övergripande plan. Det finns också behov av en fördjupad analys av hur stad och land hänger ihop och är beroende av varandra i ett gemensamt ekosystem för utveckling att ta in i en samlad regional utvecklingsagenda.

North Sweden och Europaforum norra Sverige har vid flera tillfällen och i ett antal olika positioner genom åren beklagat att EU:s verktyg för landsbygdsutveckling och EU:s strukturfonder för regional utveckling så tydligt separerats. North Sweden har också medverkat i ett antal dialoger i EU och på inbjudan av EU-kommissionen delgivit norra Sveriges och hela Northern Sparsely Populated Areas syn i förarbetena kring landsbygdsvisionen. Det är ett arbete som fortsätter för att kommande EU-policys och strategier för regional utveckling med avstamp i den nu lanserade landsbygdsvisionen också inbegriper norra Sveriges unika förutsättningar.

Den nuvarande EU-kommissionen har sedan den tillträtt varit tydlig med att ingen region i Europa ska lämnas efter och att politiken måste utgå mer samlat från olika platsers särskilda behov, snarare än formas genom sektoriella insatser. EU:s nya vision för EU:s landsbygd får tolkas som ett bevis på att EU-kommissionen menar allvar med att ta ett mer samlat grepp. Men det återstår som sagt att se på vilket sätt politiken faktiskt kan komma att förändras när målen nu ska konkretiseras i faktisk handling. Farhågan att EU eventuellt befäster den onödiga uppdelningen mellan stad och land, och mellan politikområdena landsbygdsutveckling och regional utveckling kvarstår.

/John Kostet

Läs EFNS svar på samrådet om landsbygdsutveckling här.

Läs mer om EU:s långsiktiga vision för Europas landsbygd på EU-kommissionens webbplats här. 

06 Jul 2021 NSPA Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information