Offentligt samråd öppet: EU-kommissionen föreslår översyn av riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsnät

Den 19 november 2021 inledde EU-kommissionen ett riktat offentligt samråd där berörda parter uppmanas att delge sina synpunkter gällande förslaget på översyn av riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsnät, något som påverkar norra Sveriges gles- och landsbygd. Samrådet är öppet till och med 11 februari 2022.

EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd för snabb utbyggnad av bredbandsnät är till för att göra det lättare att bygga ut och använda bredbandsnätet i områden där det inte finns tillräckligt med tjänster för uppkoppling. Detta gäller exempelvis avlägsna och glesbefolkade regioner i EU, där norra Sveriges regioner är inräknade. EU-länder som uppfyller vissa villkor kan således ge stöd till modern infrastruktur som kan erbjuda slutanvändarna konnektivitetstjänster av hög kvalitet till ett överkomligt pris och minska den digitala klyftan i situationer där kommersiella aktörer normalt inte har investeringsincitament. Riktlinjerna syftar också till att skydda privata investeringar genom att slå fast att staten inte får gripa in om privata aktörer investerar och till att främja rättvis konkurrens genom konkurrensutsatta urvalsförfaranden, teknikneutralitet och krav på öppet tillträde. 

En utvärdering av rådande bredbandsriktlinjer som EU-kommissionen gjort visade att riktlinjerna funkar bra generellt, men de såg också behov av riktade justeringar av de nuvarande reglerna med ambitionen att ta hänsyn till den senaste marknadsutvecklingen, teknikutvecklingen och det ökade behovet av digital uppkoppling som avspeglas i EU-kommissionens prioriteringar.  

De riktade ändringarna som EU-kommissionen föreslår är:  

  • Nya tröskelvärden för hastighet gällande offentligt stöd till fasta gigabitnät samt nya riktlinjer om stöd till utbyggnad av mobila nät. Detta bland annat med syfte att förtydliga på vilka villkor man kan bevilja stöd, speciellt i situationer med marknadsmisslyckanden, samt vilken prestanda som näten måste uppnå.  
  • Nya kategori av stöd i form av åtgärder från efterfrågesidan för att främja utnyttjandet av fasta och mobila nät (vouchers). 
  • Förtydliga vissa begrepp som är viktiga för EU-kommissionens förmåga att bedöma statligt stöd, såsom kartläggning, offentliga samråd som måste genomföras innan stödet beviljas, skyldigheter gällande grossistledet, samt utbyggnaden av subventionerade nät med privata medel.  

Öppet offentligt samråd 

Den 19 november 2021 inledde EU-kommissionen ett riktat offentligt samråd där berörda parter uppmanas att delge sina synpunkter gällande förslaget på översyn av riktlinjerna. Förutom det samråd som nu är öppet fram till och med 11 februari 2022 kommer EU-kommissionen och medlemsländerna diskutera bredbandsriktlinjerna vid ett möte mot slutet av samrådsperioden. De nya bredbandsriktlinjerna planeras att antas i mitten av 2022.  

Läs om EU-kommissionens riktlinjer för regionalt statsstöd och dess påverkan på norra Sverige här 

Läs mer om de nya riktlinjerna här 

Du kan delta i det offentliga samrådet här 

Du kan hitta riktlinjerna från EU-kommissionen här 

/Lisa Berglund  

 

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information