Regionernas roll i återhämtningen efter Coronapandemin

Regionala och lokala aktörer har sedan Coronapandemins intåg stått i frontlinjen för bekämpningen av den hälsokris som pandemin medfört och kommer därtill ha en viktig roll i återhämtningen efter pandemin. Trots detta inkluderas inte det regionala och lokala perspektivet i förberedelserna av EU-medlemsstaternas återhämtningsplaner. Detta var ämnet för det webbinarium som Assembly of European Regions, AER, anordnade den 4 mars, där representanter från bland annat EU-kommissionen, Regionkommittén och Europaparlamentet deltog.

Den 4 mars anordnade Assembly of European Regions, AER, ett webbinarium om EU-medlemsstaternas återhämtningsplaner med särskilt fokus på den bristande inkluderingen av regionala och lokala aktörer i förberedelsen inför de nationella återhämtningsplanerna. AER är Europas största interregionala samarbete där Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland är medlemmar. I juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om ett återhämtningspaket för att dämpa Coronapandemins effekter. Paketet, som kallas Next Generation EU kommer att kanaliseras genom den så kallade Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF)med uppgift att återuppbygga ett mer miljövänligt, digitalt och resilient EU efter Coronapandemin 

EU:s medlemsländer är just nu i full gång med att ta fram återhämtningsplaner för att kunna ta del av faciliteten och det är i utformningen och implementeringen av dessa återhämtningsplaner som de regionala och lokala aktörerna behöver få ett större inflytande. 

Hur en ökad inkludering av det regionala perspektivet uppnås  

 Johannes Luebking, EU-kommissionen, inledde webbinariet med att berätta hur kommissionen anser att medlemsländerna behöver arbeta tillsammans i återhämtningen efter pandemin och att regionala och lokala aktörer även har en viktig roll i detta arbete. Han betonade att det måste finnas en europeisk samanhållning och solidaritet inom EU:s medlemsländer. Vidare berättade han att medlemsstaterna har en rättslig skyldighet att informera allmänheten om implementeringen av återhämtningsplanerna. Dragoș Pislaru, Europaparlamentariker, talade även han om kravet på att regionala och lokala aktörer ska vara delaktiga i återhämtningsplanerna och ansåg att detta krav inte efterföljdes bland de nationella regeringarna. Denna åsikt bekräftades av Rosa D'Amato, Europaparlamentariker och Michiel Rijsberman, Regionkommittén, som båda berättade om hur viktigt det är att involvera regionala och lokala aktörer, inte bara för att det finns ett rättsligt krav på detta, utan även för att dessa aktörer har bättre kunskap om de lokala förutsättningarna vilket behövs för att kunna genomföra en god implementering av återhämtningsplanerna, någonting som även Michael Murphy, Regionkommittén, ansåg var en avgörande faktor för återhämtningsarbetet. Murphy uppmärksammade hur detta blir extra viktigt för regioner med glesbefolkade områden.  

Webbinariet avslutades med att Elisabet Nebreda, Regionkommittén, uppmärksammade att EU:s medlemsländer inte kan återgå till gamla mönster i återhämtningen efter pandemin och att stora förändringar istället behöver ske. Hon ansåg att i återhämtningsplanerna behövs ett större fokus på förnyelsebara energikällor, självbestämmande och jämlikhet för att uppnå en hållbar ekonomisk återhämtningNebrada betonade även att det inte finns någon universell lösning som kommer passa alla medlemsländerdetta innebär i sin tur att det blir allt viktigare att involvera regionala och lokala aktörer för att återhämtningen ska kunna utformas och implementeras på ett så bra sätt som möjligt.  

CPMR:s ställningstagande för regionernas roll i återhämtningsplanerna 

Frågan om regionernas medverkan i de nationella återhämtnings- och reseliensplanerna är högst aktuell och behandlas därför inom många regionala sammanhang. Det regionala nätverket CPMR, nätverket för maritima och perifera regioner, där Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen är medlemmar, har tagit ställning i denna fråga. CPMR, som är en europeisk lobbyorganisation som samlar politiska företrädare från 150 regioner och 25 länderdär arbetet bedrivs i olika arbetsgrupper indelade efter prioriterade tematiska områden, tydliggjorde redan i oktober 2020, vikten av regionala aktörers medverkan i återhämtningsplanerna. CPMR uttryckte bland annat att de lokala och regionala aktörerna är centrala för att kunna stimulera en ekonomiskt hållbar återhämtning på global, europeisk och nationell nivå.  

Den 9 mars skrev CPMR:s ordförande Cees Loggen en debattartikel om regionernas medverkan i de nationella återhämtningsplanerna. Loggen menade att regionernas medverkan har varit mycket begränsad och beklagade att enbart de nationella aktörerna fått utrymme i återhämtningsplanerna. Genom regionernas specifika kunskap om de utmaningasom finns på regional och lokal nivå uttryckte Loggen att deras medverkan är av stor vikt för att på ett så bra sätt som möjligt kunna säkerställa att återhämtningsplanerna är anpassade efter regionala och lokala utmaningar, men även för att regionerna har en viktig roll i den framtida implementeringen av återhämtningsplanerna 

Läs mer om AER:s webbinarium här. 

Läs CPMR:s ordförande Cees Loggens debattartikel här.

 Läs mer om CPMR:s ställningstagande här. 

/ Matilda Albertsson 

17 Mar 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information