Vårens SKR-upplaga På gång inom EU är publicerad

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har nu publicerat vårens upplaga av På gång inom EU, en skrift som redogör för aktuella EU-frågor viktiga för Sveriges kommuner och regioner. I vårens upplaga lyfts åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2021.

I skriften På gång inom EU behandlas åtta olika politikområden på EU-nivå som SKR anser är särskilt viktiga för landets kommuner och regioner. Bland annat lyfter SKR att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska kunna garanteras i allt arbete på det social- och arbetsrättsliga området, utmaningarna kring transportsystemets gröna omställning och att det nya ramprogrammet Horisont Europa bör samordnas med regionalpolitiken för att ge goda synergieffekter. Utöver en sammanställning av de prioriterade EU-frågorna redogör även SKR för ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt vilka resultat som förväntas. 

SKR:s prioriterade EU-frågor för 2021 

  • EU:s migrations- och asylpakt 
  • Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla 
  • Översyn av statsstödsregler och riktlinjer 
  • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar 
  • Ett klimatneutralt EU 2050 
  • Mobilitet och infrastruktur 
  • Horisont Europa 
  • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Några djupdykningar i På gång inom EU 

Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla 

En fråga som står högt på agendan under våren är den sociala dimensionen av EU, en fråga som även EU-kommissionen har visat en fortsätt ambition att arbeta med i sitt arbetsprogram för 2021. SKR vill att den svenska arbetsmarknadsmodellen, som innebär att oberoende och ansvarstagande arbetsmarknadsparter ansvarar för både lönebildning och anställningsvillkor, ska kunna garanteras i allt arbete på det social- och arbetsrättsliga området. Vidare vill SKR att ett jämställdhetsperspektiv ska få ett tydligare genomslag och kommer därför arbeta vidare med den europeiska jämställdhetsstrategin. SKR välkomnar också en långsiktig tillväxt- och sysselsättningsstrategi som kan säkerställa förekomsten av europeiska gemensamma målsättningar, riktlinjer och erfarenhetsutbyten inom det social- och sysselsättningspolitiska området. 

Horisont Europa 

En annan fråga som är viktig för SKR är det nya ramprogrammet Horisont Europa, det sjuåriga program för forskning och innovation som EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till och som ersätter det föregående programmet Horisont 2020. SKR vill att det nya ramprogrammet samordnas med framförallt regionalpolitiken eftersom detta enligt SKR skulle ge goda synergieffekter där investeringar i kapacitetshöjande infrastruktur för forskning och innovation får god avkastning. SKR vill även att Horisont Europa ska vara inriktad på samhällsrelevant forskning, utveckling och innovation och att medlemmarnas intressen ska tillvaratas i utformningen av programmet. 

Mobilitet och infrastruktur 

SKR prioriterar även transportsystemets omställning, en fråga som är viktig för att EU ska kunna nå sitt mål om minskade utsläpp av växthusgaser. SKR vill att EU tar hänsyn till de nordiska förhållandena när det gäller utbyggnaden av infrastruktur samt möjligheterna för produktion av biodrivmedel. SKR poängterar även att EU:s stöd, regelverk, policy och forskning inte bör vara riktade mot specifika tekniker, utan ska ha sin utgångspunkt i minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet. 

/ Matilda Albertsson 

Läs mer om På gång inom EU här. 

Läs en sammanfattad version över SKR:s prioriterade EU-frågor här. 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information