Vägen framåt efter coronapandemin är en inkluderande, grön och digital omställning i EU:s regioner

Den 2 februari anordnade Brysseltankesmedjan European Policy Center, EPC, ett webbinarium om ekonomisk återhämtning i sviterna av coronapandemin samt vikten av en grön och digital omställning i EU:s regioner med strukturella utmaningar. Deltog gjorde bland annat EU-parlamentarikern Erik Bergkvist som framhöll EU:s behov av ett heltäckande bredbandsnät för att främja en effektiv utveckling och återhämtning i hela EU.

Den 2 februari anordnade Brysseltankesmedjan European Policy Center, EPC, ett webbinarium om ekonomisk återhämtning samt vikten av en grön och digital omställning i sviterna av coronapandemin i EU:s regioner med strukturella utmaningar. Coronapandemin har medfört många utmaningar för regioner som redan haft det svårt, inte minst ekonomiskt.  I webbinariet deltog representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, Sicilien och nordvästra Irland för att diskutera dessa utmaningar, men även potentiella lösningar. 

David Minton, Nordvästra Irland berättade om Irlands ekonomiska framgång och den innovation och de industrier som drivit Irland framåt, han beskrev även de utmaningar som nordvästra Irland står inför när det kommer till den gröna och digitala omställningen. Irland har tidigare haft en centraliserad och forskningsfokuserad strategi när det kommer till klimatarbetet, men strategin är nu mer tillämpad och platsanpassad inte minst för den europeiska gröna given som beskrivs kunna göra stor skillnad från ett regionalt perspektiv. 

Gaetano Armao, Sicilien beskrev de ekonomiska och geografiska problem Sicilien stod inför redan innan pandemin och menade att dessa nu försvårats. Armao konstaterade att regionen behöver fler investeringar inom grön och digital utveckling samt att EU behöver mindre centralisering och ett mer utvecklat europeiskt samarbete när det kommer till den gröna och digitala återhämtningen i EU:s regioner med svåra strukturella utmaningar. 

Erik Bergkvist, svensk EU-parlamentariker och ledamot i utskottet för regional utveckling berättade om de stora utmaningar EU nu står inför som en följd av coronapandemin där det blir allt tydligare att länder är beroende av varandra. Bergkvist underströk vikten av ett multidimensionellt arbete och ökat flernivåstyre med fokus på att skapa arbetstillfällen samtidigt som man bekämpar både pandemin och klimatförändringarna. Vidare talade han om betydelsen av att EU har ett heltäckande bredbandsnät då detta är en avgörande faktor för ett grönt och digitalt Europa som främjar innovationer och möjliggör för flergröna företag att bedriva verksamhet. Slutligen betonade han vikten av att EU:s medlemsstater håller ihop samt att alla regioner behövs. 

Normunds Popens, vice generaldirektör för EU-kommissionens regionala enhet menade att den europeiska gröna given är för alla och att alla regioner är viktiga för EU-kommissionen. Han berättade att EU behöver en smart, grön och inkluderande tillväxt och att kommissionen behöver hjälpa alla regioner ur pandemin. Han betonade vikten av att alla regioner deltar i detta arbete där det tydliggörs vilka problem som finns och hur vi kan åtgärda dessa mer konkret. Avslutningsvis menade han även att EU kommer komma starkare ur krisen med hjälp av smart specialisering, ett viktigt verktyg för regional utveckling. 

Alison Hunter - rådgivare för regionala frågor, innovation och industriell tillväxt vid EPC berättade att det finns en risk att återhämtningen efter pandemin blir ojämn där större regioner klarar sig bättre än mindre regioner. Hon menade att regionala och nationella reformer behövs för att hantera de utmaningar som följer av pandemin i regioner med svåra strukturella utmaningar och att detta behöver göras innan man kan prata om en grön återhämtning. Avslutningsvis uppmärksamgjorde hon att EU:s nationella regeringar behöver lyssna bättre till regionernas behov. 

/Matilda Albertsson 

Läs mer om EPC:s webbinarium här.

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information