EU-kommissionens arbetsprogram 2023 presenterat – en översikt över vilka förslag som väntas komma nästa år

Den 18 oktober presenterade EU-kommissionens sitt arbetsprogram för 2023 där de redogör för vilka förslag som står på agendan inför det kommande året. Den nya europeiska akten om råvaror av avgörande betydelse, som just nu är på samråd, och planerna på en europeisk vätgasbank är två högintressanta initiativ för norra Sverige.

I arbetsprogrammet som presenteras varje höst ger EU-kommissionen en överblick över vilka förslag som är prioriterade för nästa år. På mer än ett sätt är årets arbetsprogram unikt, dels är det påverkat av Rysslands anfallskrig mot Ukraina men också den skenande inflationen och energikrisen. Arbetsprogrammet innehåller också förslag från konferensen om Europas framtid som avslutades i maj i år. 

I arbetsprogrammet understryks att de många kriserna som Europa står inför bara kan bemötas av en enad union. Samtidigt som de akuta konsekvenserna av de här kriserna måste hanteras framhåller EU-kommissionen att man vill fortsätta det långsiktiga arbetet med att driva den gröna och digitala omställningen framåt. 

I arbetsprogrammet listas 43 nya initiativ och utifrån North Swedens prioriterade områden kan förslagen och initiativen nedan vara extra intressanta att följa. 

Tryggandet av råvaror av avgörande betydelse och en europeisk vätgasbank 

Många av initiativen som återfinns i arbetsprogrammet tillkännagavs av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i hennes linjetal den 14 september i år, bland andra den nya europeiska akten om råvaror av avgörande betydelse, som är ute på samråd fram till den 25 november. 

Det nya lagförslaget kommer syfta till att öka EU:s självförsörjningsgrad av viktiga råvaror och sällsynta jordartsmetaller. Den digitala och gröna omställningen möjliggörs genom tillgång till de här råmaterialen, varför EU-kommissionen vill trygga försörjningen av dem. 

I arbetsprogrammet finns också planerna på en europeisk vätgasbank med, som är högintressant för norra Sverige där ett flertal aktörer just nu satsar stort på att skapa ett ekosystem för grön vätgas. Den nya vätgasbanken planeras investera 3 miljarder euro i marknaden för vätgas. 

Förslag inom andra områden - rymden, transport och elmarknaden 

Ett annat viktigt förslag i arbetsprogrammet är planen att initiera en reformering av EU:s elmarknad i början av 2023. EU-kommissionen vill motverka prisvolatilitet på elmarknaden, där man särskilt nämner att höga elpriser, utöver att drabba hushållen, även är skadligt för industriomställningen och elektrifieringen. 

EU-kommissionen framhåller också att mer pengar ska tillföras REPowerEU, som initierades efter Rysslands invasion av Ukraina och syftar till att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen. Man kommer här undersöka kompletterande finansieringskällor för REPowerEU. Ett annat förslag som är kopplat till det förändrade säkerhetsläget är att EU-kommissionen planerar att lägga fram en EU-rymdstrategi för säkerhet och försvar under nästa år. 

På transportområdet kommer EU-kommissionen arbeta för att få grönare godstransporter i Europa, genom bland annat revideringar till redan existerande direktiv. EU-kommissionen planerar också genomföra en halvtidsöversyn av långtidsbudgeten som sträcker sig mellan 2021–2027, vilket kan leda till en revidering av budgetramen. 

Läs mer om arbetsprogrammet här. 

Läs hela arbetsprogrammet här. 

Läs om den nya europeiska akten om råvaror av avgörande betydelse här. 

Svara på samrådet om den nya europeiska akten om råvaror av avgörande betydelse här. 

Läs om Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya skrift ''På gång inom EU'' där de redogör för vad som händer i EU lagstiftningsarbete här.

/Emil Olofsson

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information